Styregruppen skal være med til at:

 • Kvalificere detailprojekteringen af de forskellige elementer i planen.
 • Løbende følge anlægsfasen og være med til at sikre en god orientering af brugere og foreninger i hele anlægsfasen.
 • Være med til at motivere kommende brugere til at komme i gang med eksisterende og nye aktiviteter.
 • Når marinaplanen er gennemført, vil vi gerne nedsætte en arbejdsgruppe, der fortsætter styregruppens arbejde, så de mange nye muligheder bliver brugt, og området bliver ved med at udvikle sig.


Styregruppen består af:

 • Udvalgsformand Regitze Tilma
 • Udvalgsmedlem Allan Buch
 • Trafik- og vejchef Uffe Høybye
 • Havnefoged Chris Rendboe
 • Leder for Fritid og Fællesskaber Henrik Louring
 • Projektleder Kenneth Hermansen
 • Eva Frank-Poulsen, Nabo til Marinaen
 • Søren Laugesen, Gosail
 • Claus Hansen, Resturant Marsvinet
 • Morten B. Bennetsen, daglig leder af Streetdome Haderslev
 • Søren Trolle, Middelfart Sejlklub
 • Torben Arvad, Middelfart Havbad

 

Referater fra styregruppemøder

Luk alle
Åben alle

Mødedeltagere:

Chris Rendboe, Søren Trolle, Torben Arvad, Eva Frank-Poulsen, Morten Bennetsen, Claus Hansen, Søren Laugesen, Regitze Tilma, Allan Buch, Per Aaskov, Alexander Priesemann, Kenneth Hermansen, Uffe Høybye og Tina Frisch Karstensen (ref.).

Der var afbud fra Henrik Louring.

 

Rundtur på marinaen:

Bryggen, Bølgen og legeplads/picnicområdet foran restauranterne blev besigtiget og gennemgået.

 

Status på projektet:

 • AP Møllerfonden:
  Fonden er søgt 10/1-23. Afventer pt. svar og håber det kommer i starten af 2. kvartal 2023. Indtil der er svar, må der ikke påbegyndes nogle af projekterne i marinaen.
  LOA har meddelt tilsagn om, at igangsætning kan udsættes til september 2023.
 • Skaternes fondsansøgning:
  Middelfart Skateboardforening har søgt ”Underværker” om midler til etablering af skateboardpark.
  Foreningen vil rigtig gerne samarbejde med Basketball om faciliteter. Der skal skabes kontakt mellem de 2 foreninger.
 • Børnebasketfonden:
  Der er kommet tilsagn om kr. 300.000 i tilskud til etablering af 1,5 basketballbane på Bølgen. Banerne skal gerne etableres inden sommerferien, men det afhænger af, hvornår der kommer svar fra A P. Møller Fonden.
 • Fritidsaktiviteter:
  I forbindelse med de 2 stævner der skal være på marinaen til sommer, vil der blive lavet forskellige aktiviteter. Der arbejdes også på aktiviteter løbende hen over sommeren.
  Hvis foreninger med tilknytning til marinaområdet har gode ideer eller gerne vil deltage med en aktivitet, kan Lone Damgaard fra Staben i Middelfart Kommune kontaktes på lone.damgaard@middelfart.dk
 • Rådgiver udbud på Bygningerne:
  Ejendomscentret ved Middelfart Kommune forventer at sende udbud på bygninger på marinaen i udbud ultimo februar 2023.

 

Drøftelser af projektelementer:

Enghusene:
UH foreslog, at de to enghuse bygges i år, selv vi ikke kan brygge selv bryggen kan etableres før vi har tilladelsen fra Kystdirektoratet.

Enghusene indeholder udekøkken og madpakkehus.

Husene skal i givet fald bygges enten så de kan flyttes eller så bryggen kan etableres efterfølgende.

 

Picnic- og legeområde (Cafe/Restaurant):
Der blev redegjort for afgrænsninger i forhold til legeområde, restaurant og cafe.

Der laves et befæstet grønt areal, som kan benyttes i forbindelse med arrangementer. Der bliver et legeområde med mulighed for picnic i midten af arealet. Der vil være en sti på tværs af arealet, meget som den sti der er der i dag.

Der bliver lavet en vendeplads til adgangsvejen, så det vil være muligt at opsættes en bom, så det kun er adgang for dem med særligt ærinde på molen, der kan køre ud på molen. Bommen skal i givet fald fredeliggøre arealet langs molen i højsæsonen.

Spørgsmålet om opsætning af bom afklares senere.

Der blev vist eksempler på legeudstyr. Se eksempler fra Powerpoint på mødet.

Morten: Der må gerne komme flere aktiviteter, som ikke har en forudbestemt brug, så børnenes fantasi kommer i spil. Rambøll har lavet et god eksempel ved deres Aarhus-kontor.

Kunne man arbejde med en båd i stedet for, som relaterer til havnemiljøet?

Chris: Masten kunne evt. flyttes op i nærheden af Havnekontoret, hvor den kunne bruges til flag i stedet.

Allan: Man skal ikke sætte gamle både op. Det skal være noget der er lavet til området. Flaget behøver ikke stå ved havnekontoret. Det kan lige så godt stå ude på molen.

 

Bølgen:
Pladsen med indkørsel til vinterpladsen blev vist på kort.

Placering af børnebasketfonden med 1,5 bane blev vist på kortet. Banerne kommer til at ligge nord for den gamle adgangsvej.

Skateboardparken skal ligge syd for den gamle adgangsvej.

Der er kommet en mulighed for at søge en fond ”Gadehop”, som giver midler til gadeaktiviteter. Det undersøges nærmere.

Der skal inddrages nogle unge, så vi miljøet ved Bølgen også er noget de synes de vil bruge.

Der laves en opholdsplads i nærheden af basketball og skateboardpark, så flere kan være sammen.

Det skal sikres, at området kommer til at virke åbent, så alle kan se hvad det foregår. Det er vigtigt der kommer meget lys på arealerne.

Søren T.: Er det droppet at lukke vejen forbi Sejlklubben?

Uffe: Nej, muligheden er der fortsat. Det kan overvejes at lukke vejen forbi sejlklubben, når der er meget aktivitet. Det er nok ikke nødvendigt at lukke vejen i vinterhalvåret.

Der blev vist eksempler på fitness og boldspilsplads. Morten mener der er mange boldbaner andre steder.

 

Wayfinding/ identitets markering:
Der blev vist forslag til forskellige typer af wayfinding og identitetsmarkeringer. Der arbejdes med lyse træmaster med metalvimpler i kommunens farver fra kommunelogoet. Se PowerPoint.

Pylonen foreslås udarbejdet i en jernkonstruktion som beklædes med træ. Der er et oplæg med skiltning til 4 steder. Samme farver på hele skiltet. Når marinaen er fuldt ud- bygget, kan man overveje at have 2 pyloner.

Der er også forslag til en let skiltning i området.

Der arbejdes videre med wayfindingsløsningen sammen med aktørene på marinaen, så wayfindingen kan etableres, som noget af det første, når svaret fra A.P. Møllerfonden foreligger.

 

Middelfart Havnebad:
På rundturen blev placering af flytning af havnebadet udpeget og drøftet under punktet her.

Søren L.: Hvorfor skal havbadet flyttes ud? Det er fordi man gerne vil have en fornuftig afstand til Sundhuset.

En flytning af havnebadet til den foreslåede placering vil gøre, at muligheden for at opstille telt i forbindelse med stævner indskrænkes.

Der kom forskellige forslag til løsning:
Kan Sundhuset trækkes længere tilbage? Der er med den nuværende placering ind tænkt et læringsmiljø, som Sundhuset forventes at bidrage med.

Kan der undlades vinduer i enden af Sundhedshuset?

Kan havbadet flyttes endnu længere ud eller længere ind? Torben oplyser at havnebadet ikke ønsker at flytte længere ind.

Beslutningen blev, at der bliver tegnet på forskellige løsninger for havbadet. Der tages kontakt til Havbadet og sejlforeningerne, for at finde den bedste løsning. Per kommer med et oplæg.
Der skal tages højde for udsynet, når man kommer ned på molen.

 

Strandeng:
Græsarealet bliver benyttet meget om sommeren til aktiviteter. Der gøres derfor ikke noget ved græsset og de to læbeplantninger.

 

Byggeplan for 2023:

De projekter som administrationen ser der kan udføres 2023, afhængig af, hvornår der kommer besked fra A P Møller Fonden, er:

 • Enghuse – Naturkøkken og Madpakkehus
 • Legeplads
 • Basketballbane
 • Wayfinding
 • Picnic- og legeområde (Cafe/Restaurant)

Når der er svar fra A P Møller fonden indkalder Middelfart Kommune, så hurtigt som muligt til et nyt møde i styregruppen. Inden mødet udsendes der tegningsmateriale på de forskellige projekter til styregruppen, så der kan tages stilling til hvilke dele af projektet, der kan bygges i 2023.

Det videre arbejde:
Der arbejdes på at indsendes ansøgning til Kystdirektoratet på de elementer der skal søges tilladelse fra dem til, for at komme ind i handlingsstakken.

Der er lang sagsbehandlingstid på op til 9 måneder. Der bliver formodentligt ansøgt om den reducerede udformning af stranden, da det forslag nemmest kan udvides i forhold til ansøgningen.Næste møde:

Når der er svar fra A P Møller fonden indkalder Middelfart Kommune så hurtigt som muligt til et nyt møde. Inden mødes sendes tegningsmateriale ud til styregruppen, så det danner grundlag for drøftelser på mødet.

EVT.:
Der udsendes indkaldelse med 2 nye mødedatoer efter påske, så der er reserveret datoer til møder.

Der er sendt forslag til datoer ud på 18. og 27. april 2023 kl. 15.30 – 17.30. Når vi har svar fra A P Møller Fonden, melder vi den endelige dato ud.

 

Bilag:

PowerPoint fra mødet d. 9. februar 2023 (PDF)

Mødedeltagere:

Henrik Louring, Chris Rendboe, Søren Trolle, Torben Arvad, Eva Frank-Poulsen, Morten Bennetsen, Claus Hansen, Søren Laugesen, Regitze Tilma, Allan Buch, Per Aaskov, Alexander Priesemann, Kenneth Hermansen, Uffe Høybye og Tina Frisch Karstensen (ref.)

 

Status for projektet:

Der er kommet rådgivere på havnebyggeriet og landskabsdelen. For Havnebyggeriet er det blevet Ingeniørfirmaet Aaskov v/Per Aaskov og for landskabsdelen er det blevet Rambøll v/ Alexander Priesemann.

Projektet er nået til, at vi skal i gang med at etablere projektet i marken.

Inden drøftelse af de forskellige områder, gav Uffe Høybye en kort gennemgang af projektet, og hvor de forskellige ting er placeret. Projektbeskrivelse fra LYTT blev udleveret på mødet.

Bemærkninger under gennemgangen:

 • Nabo oplever der er kommet mere støj, efter beplantning er fjernet.
 • Bekymring fra støj fra skaterbane. Det blev oplyst, at skaterbane bliver inddækket, så støjen mindskes så meget som muligt.
 • Der har været et andet liv på molen i år, fordi der ikke har været så mange parkerede biler.

 

Gennemgang af økonomi:

Rådgiverne er som noget af det første blevet bedt om at regne på, hvad tingene vil koste i dag. Det tidligere budget er lagt ud fra de priser vi kendte på daværende tidspunkt, men der er som bekendt, sket en stor prisstigning siden.

Projektoplægget vil, med de priser vi kender i dag, koste kr. 53.500.000,00, hvor projektet, med de daværende priser, var beregnet til at koste kr. 42.500.000,00. Projektet er i dag fi- nansieret med kr. 40.500.000,- med midler fra Middelfart Kommune og LOA.

Det giver en forskel på kr. 13.000.000,-

Vi har fået afslag fra Realdania, hvor der var søgt om kr. 4.500.000,-

Skaterbane er i budgettet afsat til kr. 1.000.000,-. Det er med baggrund i, at der forventes at kunne opnås midler fra puljer og fonde.

LOA synes området ved bryggen, aktivitetsområdet og stranden er mest interessant. Midlerne fra LOA er givet til hele projektet og ikke bundet til specielle elementer, men der skal være fokus på de ting, som LOA finder interessant.

Der blev udleveret økonomiske overslag på projektet samt forslag til besparelser på de enkelte elementer, som blev drøftet på mødet.

 

Besparelser:
Middelfart Kommune har sammen med rådgiverne kigget på mulighederne for at finde besparelser på projektet.

Forslag til punkter der kan spares på:

 

Fiskebuen
Buen for enden af molen er dyr at lave og vil koste mere end den 0,5 mio. der er afsat. Den foreslås udtaget af projektet, medmindre der kommer flere midler.

Bemærkninger:
Der var ingen bemærkninger til forslaget.

 

Tribune ved molen
Tribunen er i projektforslaget på størrelse med en håndboldbane. Her foreslås i stedet at lave en 15 m. lang bro langs molen samt en bro op til molen.

Bemærkninger:
Søren Trolle og Søren Laugesen har ikke brug for en tribune så langt ud. Placering nr. 2 tæt på havbadet er bedre bud på placering.

Søren Laugesen ville gerne kunne opstille et 100 m2 telt op når der er arrangementer. Det er nødvendigt at tænke et telt ind i arrangementet. Det skal arbejdes med, om det er muligt at lave et hul i beplantninger, så der kan opstilles et telt eller tribune.

Plejer at stille telt op, hvor molen er bredest

Søren Trolle: Der har tidligere været talt om mulighed for at bruge sundhuset til sejlarrangementer.

Bemærkninger:
Vil der kunne stilles et telt op ved siden af? Det skal der kigges nærmere på, da det skal ske i samspil med klubhuset til vinter/havbaderne.

Dommerhuset skal blive hvor det er i dag. Der laves en ny toiletbygning på samme sted ude på molen.

 

Picnic på molen
Picnicområderne på molen er relativt dyre at bygge, når de skal bygges ud over vand. Molen rykker sig pga. underlaget, og der vil derfor skulle slås pæle ned i 11 meters dybde, for at få fast grund under.

Aaskov har lavet et forslag til at picnicområderne laves oppe på molen i stedet. Yderst og in- derst på molen vil det være muligt at lave picnic ud over molen, da der er andre bundforhold, så der kan rammes pæle i, uden de skal ned i 11 m.

Der arbejdes med 6 picnicsteder, for at spare penge arbejdes der med 4 i stedet.

Bemærkninger:
Molen er meget vindomsust, så det skal skabes en form for læ. Aaskov har lavet et forslag med en høj bænk i midten, som skal være med til at give læ.
Den yderste skal fjernes, fordi der ikke er så mange sejlere samt den inderste, fordi det er tæt på områder, hvor det er muligt at sidde.

 

Stranden udvides ikke
Stranden foreslås fastholdt i dens nuværende bredde, og vil derved være mindre, end det der er lagt op til. Den vurderes stadig at kunne omfatte de aktiviteter der er lagt op til, men beachhåndbold og beachvolley vil skulle trækkes længere tilbage.

Hvis vi ikke laver udvidelsen af stranden. Er der en besparelse på kr. 3.500.000,- ved at holde fast i den nuværende kyst.

Bemærkninger:
Allan Buch synes godt man kan leve med, at stranden ikke udvides. Men kunne man så evt. udvide stranden i fremtiden, hvis der bliver behov for det?
Hvis det kan laves senere, så vil der fint kunne spares nu.
Eva synes det vil være fint, at lave et hus mindre, så man kan få mere frit udsyn.

 

Er der ulemper ved at gøre stranden mindre?

Bemærkninger
Det kan være der kommer mere tang, men vi kender ikke problemets omfang på stedet. Der er opbakning til at spare udvidelsen af stranden væk.

 

Sundhuset
Sundhuset trækkes 1,5 m. tilbage. Broen ved sundhuset bliver reduceret. Hvis sundhuset ryk- kes ind, skal de øvrige huse også rykkes ind.

Bemærkninger
Der arbejdes videre med forslaget.

 

Mulighed for at bade for handicappede
Forslag om en mulighed for at bade for handicappede via en lift for enden af broen ved Sund- huset.

Bemærkninger:
Søren Laugesen oplyser, at Egmont højskolen i Hou har en vandelevator. Der blev stillet for- slag om at lave en sænkning ved vinterbaderne, som også kan bruges i forbindelse med en handicapbademulighed.

 

Indkøb af træ
Per Aaskov: Hvis vi køber alt træet på en gang, så kan det give en besparelse. Det kan over- vejes at lave trykindprægneret træ på badebryggens brodæk, frem for azobetræ.

 

Vandaktiviteter
Kan man spare 1/3 af vandaktiviteterne væk?

Bemærkninger:
Umiddelbart er der ikke noget til hinder for, at der kigges på en besparelse på vandaktiviteterne.

 

Materiale på husene
I projektbeskrivelsen er det varmebehandlet fyr. Lytt har foreslået det skal være highend byggeri.
Kan vi leve med beklædning som på de andre bygninger i marinaen eller skal de nye bygninger have anden beklædning?

Bemærkninger:
Søren Laugesen synes, at byggeriet skal være et ikon. Der skal derfor ikke spares på materialet.
Allan Buch synes, at der skal skabes klarhed over det hele, inden vi begynder at spare på f.eks. bygninger.

 

Koter for byggeri
I lokalplanen fremgår det, at bygninger skal op i kote 2,5. Det betyder, at bygningerne vil komme til at ligge meget højt, i forhold til molen. Det blev vist forskellige illustrationer af de forskellige højder.

Bemærkninger:
Styregruppen synes der skal arbejdes med at holde Enghusene og strandhusene i niveau. Det vil være Teknisk udvalg der vil skulle give en dispensation.
Hvis det er nødvendigt at fjerne en bygning, kunne det være fint at få et havkig inden Sundhu- set.

Prissætning
Administrationen skal arbejde videre på at få en mere præcis prissætning på projektet sam- men med rådgiverne.

 

Diverse:

Både på stranden
Hvordan kan sejlklubben få deres både ned på stranden I forbindelse med optimistjoller på sommerskole?

Bemærkninger:
Sejlklubben kan køre bådene på stranden. Der kan evt. rulles stier ud, lavet med brædder med stålwirer imellem, som kan rulles ud i forbindelse med stævner eller sejlerskole om sommeren og efterfølgende rulles ind igen. Søren Laugesen mente, at jollevognene langt hen ad vejen kan køre på sandet.

 

Vinterbadere
Skulle man overveje at flytte vinterbaderne lidt længere ud – nær affaldskummerne. Kan det løse udfordringen med at opstille telt?

Bemærkninger:
Vinterbaderne må ikke flyttes for langt ud af hensyn til vindforhold. Vinterbadet flyttes længere hen, så der er ca. 25-30 m. fra det andet byggeri.

Vinterbaderne vil gerne kunne bygge dobbelt så meget, i forhold til det de har i dag. Kan Rambøll kommer med et forslag til noget, der kan passe sammen med det andet? Det drøftes med Rambøll.

 

Vinterbadefaciliteter i Sundhuset
Kan sundhuset slutte i en vinterbadefacilitet?

Bemærkninger:
Vinterbaderne skal helst have deres egne faciliteter.
Vinterbaderne opfatter sig som havbadere, og bruger derfor også faciliteterne om sommeren. Der vil komme skoleklasser til Sundhuset hele året

 

Anlægsfasen
Søren Laugesen er blevet lovet, at der ikke er byggerod hen over sommeren på marinaen, når der skal afvikles sejlstævner.
Claus Hansen oplyser at al aktivitet ved restauranterne skal være væk til 1. april.

 

Information
Eva Frank-Poulsen vil gerne opfordre til, at kommunen er OBS på aktiviteter der larmer. Gerne information omkring støjende aktiviteter til omkringboende beboere og virksomheder.

 

Afrunding:

Til sidst blev tidsplanen gennemgået for, hvad der forventes at ske i de kommende år.

 

Næste møde:

9. februar 2023 fra kl. 15.00 – 17.00.
Vi mødes ved Marsvinet, inden vi går en tur og kigger på de forskellige områder. Herefter går vi tilbage til Marsvinet.

 

Bilag:

Powerpoint fra mødet d. 1. december 2022 (PDF)