Styregruppen skal være med til at:

 • Kvalificere detailprojekteringen af de forskellige elementer i planen.
 • Løbende følge anlægsfasen og være med til at sikre en god orientering af brugere og foreninger i hele anlægsfasen.
 • Være med til at motivere kommende brugere til at komme i gang med eksisterende og nye aktiviteter.
 • Når marinaplanen er gennemført, vil vi gerne nedsætte en arbejdsgruppe, der fortsætter styregruppens arbejde, så de mange nye muligheder bliver brugt, og området bliver ved med at udvikle sig.


Styregruppen består af:

 • Udvalgsformand Anders Møllegaard
 • Udvalgsmedlem Allan Buch
 • Trafik- og vejchef VAKANT
 • Havnefoged Chris Rendboe
 • Leder for Fritid og Fællesskaber Henrik Louring
 • Projektleder Kenneth Hermansen
 • Eva Frank-Poulsen, Nabo til Marinaen
 • Søren Laugesen, Gosail
 • Claus Hansen, Resturant Marsvinet
 • Morten B. Bennetsen, daglig leder af Streetdome Haderslev
 • Søren Trolle, Middelfart Sejlklub
 • Torben Arvad, Middelfart Havbad

 

Referater fra styregruppemøder

Luk alle
Åben alle

Mødedeltagere:

Chris Rendboe, Søren Laugesen, Torben Arvad, Bent Frandsen, Jan Laursen, Søren Trolle, Henrik Louring, Allan Buch, Anders Møllegård, Kenneth Hermansen, Tina Frisch Karstensen (ref.)

 

1. Velkomst v/Anders Møllegård

Velkommen til Bent Frandsen og Jan Laursen fra Marsvinet

 

2. Status på projektet v/Kenneth Hermansen

 • Basketballbanen er blevet malet. Der kommer kurve op inden weekenden.
 • Pylonerne er ved at blive rettet til, så de får et pænere udtryk. Styregruppen fik forevist forskellige eksemplar på udtryk på det nye tryk. Styregruppen valgte det skulle være med farve og logo.
 • Legeplads og pinicområde er ved at være færdigt. Der er lagt rullegræs ud. Det er blevet fint.
 • Café og restaurantområde er også ved at være færdige. Der mangler et par enkelte tilretninger.
 • Eng- og Strandhusene: Enghusene går de i gang med indvendigt i næste uge. Færdig med de første 5 huse i uge 27.
 • Bryggen, badebro og strand. Håber det kan sendes ud i udbud efter sommerferien.
 • På grund af skader på molen er den nødt til at blive renoveret inden arbejder kan begynde derude.
 • Sundhuset begynder at blive projekteret efter sommerferien.
 • Kystdirektoratet: VVM redegørelse og ændringer er fremsendt til Kystdirektoratet den 14. maj 2024. Vi håber på en snarlig tilbagemelding.
 • Broerne håbes af kunne være færdige i foråret 2025.

Der blev spurgt ind til strøm i forbindelse med arrangementer. Der forventes at blive etableret strømudtag ved det gamle slæbested.

Ved Strandhusene og Sundhuset er der også ved at blive etableret strøm til arrangementer.

 

3. Wayfinding v/Kenneth Hermansen

Der blev fremvist plan for wayfinding og design til styregruppen. Forskellige synspunker blev drøftet mht. til udseende og størrelse på skilte. Hvad er vigtigt at have med? Det må ikke komme til at ligne en skilteskov.

Plan for wayfinding medsendes referatet.

 


4. Ideer og input til Strandhusene v/Anders Møllegård

 • Middelfart Sejlklub: Vil gerne have et hus til grej.
 • GoSail: Ikke øremærker husene til en enkelt forening. Vil gerne give mulighed for at andre kan komme og bruge husene ad hoc. Lejlighedsvis brug af husene.
 • Baghjulet kunne godt se det som en mulighed at bruge
 • Marsvinet: Vil gerne lave beachbar
 • GoSail: Kan der skabes faciliter til strandhåndbold og volley.
 • Sejlforeningen har mange ting de flytter frem og tilbage. Det kunne være godt med et sted til oplag.
 • Allan Buch: Vil gerne have en åben drøftelse i TU.
 • Kultur og fritid: Bidrager gerne med viden. Kan der kigges på andre muligheder for at mødes i fritidslivet.
 • Sommerhalvåret: Åbent kontorlandskab.
 • Prøvehandlinger det første år, hvorefter der skal laves en evaluering af brugen af husene.
 • Søren Trolle: Hvad vil man med marinaen – med de foreninger der i forvejen? Det er vigtigt at få drøftet.
 • Søren Laugesen: Det er fedt der kommer mere liv på marinaen af mange forskellige folk.

 

5. Orientering om ”Marina for alle – en aktivitetsdag på marinaen” 25. maj 2024 v/Tina Karstensen

Der blev givet en orientering om det store program for en aktivitetsdag på marinaen 25. maj 2024.
Der er sendt invitation ud til styregruppen sammen med link for dagen. Del gerne på jeres socialmedier og i jeres foreninger.

Der bliver lavet info til opsætning ved madpakkehus, udekøkken, Strandhusene.

Tina og Kenneth er på pladsen igennem dagen og vil også informere gæster om marinaplanen og de muligheder den giver. Vi vil have hvide veste på med logo for marinaplanen.

 

6. Ekstra punkt – opdatering på Aktivitetsbryggen v/Kenneth Hermansen

Der blev fremvist opdateret plan for aktivitetsbryggen. Materialet er sendt til Kystdirektoratet d. 14. maj 2024. Planen har været drøftet med Handicaprådet som er kommet med input til mindre rettelser. Revideret forslag fremgår af PowerPoint.

Plads til telt blev drøftet igen. Der er plads på det grønne område og på molen.

Havbadernes projekt indgår i kommunens ansøgning til Kystdirektoratet.

Snittegning med ændring af forløbet på sandbremsen blev fremvist.

Følge op på hvor langt vi er ude fra Sundhuset med Per Aaskov.

Er vi sikker på sandet bliver inde ved stranden eller skal det fyldes op igen. Er rådgiver sikker på det holder. Det bliver drøftet med rådgiver igen.

Efter anbefaling fra Trygfonden, bliver aktiviteter i vandet en del af badebroen. Ellers er det ikke muligt at få livreddere fra Trygfonden til stranden.

Vi er i dialog med Langelands Museum omkring marinearkæologi. Vi vil gerne have dem i gang med kigge på området. Håber de går i gang snarest muligt. Det vil også være et krav fra Kystdirektoratet, så derfor kan vi ligeså godt få dem i gang nu.

Kystdirektoratet har sat krav om der udføres en væsentlighedsvurdering ift. Natura2000 området 800 m syd for marinaen. Herudover også med fokus på bilag IV arten, marsvin, som har høj population i Lillebælt.

 

Næste møde

Tirsdag d. 17. september 2024 kl. 15.00. Det bookes ind via Outlook.

 

Eventuelt

Der blev stillet spørgsmål til om der er parkering nok i området? Der skal stadig være plads til sejlerne selvom der kommer andre ude fra.

Der arbejdes på en græsarmering langs kanten ved eventengen som vil give flere parkeringspladser.

Kan alle være gode/blive bedre til at det bliver pænt som velkomst til området. Hver enkelt forening og erhverv har ansvaret for arealer omkring egne bygninger.

 

Bilag: PowerPoint fra mødet d. 15. maj 2024 (PDF)

Mødedeltagere:

Chris Rendboe, Henrik Søren Laugesen, Torben Arvad, Per Rasmussen, Tom Skjellerup fra Marsvinet, Eva Frank-Poulsen, Christina Føns, Søren Trolle, Allan Buch, Anders Møllegård, Kenneth Hermansen, Tina Frisch Karstensen (ref.)

 

1. Velkomst ved Formand for styregruppen Anders Møllegård

Anders Møllegård bød velkommen og fortalte han er formand for styregruppen efter Regitze Tilma.

 

2. Præsentation af medlemmerne

Alle præsenterede sig for de nye medlemmer i gruppen. Per Skjellerup deltog som repræsentant fra Marsvinet.

 

3. Kommissorium for styregruppen

Udkast til kommissorium blev gennemgået med de tanker der lå bag de nye opgaver vi ser styregruppen vil have i sidste del af projektfasen.

Der var opbakning til kommissoriet for styregruppen, samt til at ændret navnet for styregruppen til ”Marina for alle” i stedet for Marina Med mere.

Med hensyn til om der skal en ung repræsentant med fra en af foreningerne, blev der opfordret til, at der kom en ung med fra ”vandsiden” og en ung fra ”landsiden”. Det arbejder administrationen videre med.

Styregruppen må meget gerne komme med forslag til, hvem de unge repræsentanter kan være.4. Storytelling

Konsulentfirmaet Nordiq har udarbejdet udkast til grundfortælling/storytelling for det nye område marinaen bliver til.

Der har i den forbindelse været interview med repræsentanter fra erhverv, foreninger og kommunen.

Grundfortællingen/storytelling skal danne grundlag for den fortælling som Marina for alle fremadrettet skal markedsføres ud fra.

Det blev nævnt det er svært at bruge den nuværende hjemmeside for Marinaplanen til at markedsføre på. Kan der tænkes en anden løsning?
Markedsføring skal ske bredt via presse, hjemmesider, Facebook, infostandere mv.

Kan billederne på storytelllingen blive lokale billeder i stedet for? Styregruppen må meget gerne sende billeder til tina.karstensen@middelfart.dk, som kan benyttes i stedet. I den forbindelse skal vi have lov til at benytte billederne fra jer/den person, der har taget billedet.

 


5. Nye entreprenører på projekterne

De entreprenører der har vundet de forskellige entrepriser på at bygge de bygninger der skal opføres nu, blev gennemgået. Husene forventes at stå færdige til sommerferien.

Det bliver følgende entreprenører der er valgt til projektet:
Lars Jeppesen - Tømmer
CJ Anlæg Beton og Kloak
Malernes Aktieselskab
Bravida - EL
Andersen & Heegaaard – VVS

 

6. Status på projektet

Bølgen.: Der mangler asfaltarbejder, maling, kurve og beplantning. Det sker så snart vejret og temperaturen er til det.
Fitnessredskaber er kommet op. Pumptrack er på vej til at komme op.

Pyloner er klar til at komme op, men afventer byggetilladelse. Fænøsund Sejlforening ønsker også at komme på.
De fonde der er givet midler til projektet, får også deres navn/logo på forneden på pylonen. Vi skal skilte med bidragsyderne.

Legeredskaber er sat op. Der mangler det grønne og underlag.
Flisebelægning er godt på vej foran Marsvinet og Café Moon. Entreprenøren forventer at være færdig med belægning i april.

Byggeriet af Eng- og Strandhusene er godt med – faktisk 1 dag foran tidsplanen. Der er et godt samarbejde med håndværkerne.

Madpakkehuset og udekøkkenet bliver videoovervågnet både inde og ude.

Naturvejlederne har fået lovning på et af strandhusene. Ideer til brug af de sidste 2 huse modtages gerne.

Der blev vist et foreløbigt udkast til Sundhuset. Sundhuset kommer til at give et andet udtryk med lys beklædning frem for den sorte beklædning på de andre huse. Der kigges på indeklima evt. ved hjælp af solenergi til at køle huset med. Der kigges på AV løsninger og indretning af møderum. Der blev her spurgt ind til afskærmning af huset i forhold til AV-udstyr?

Lån/leje af huset:
Det er planen det bliver muligt for foreninger er booke lokalet. Det skal afklares hvordan lokaler kan bookes. Det finder Kultur/fritid og Trafik/vej ud af i fællesskab. Det vil ikke være muligt at booke lokalet til private arrangementer.

Der blev spurgt ind til, om det var muligt at dele lokalet op i 2?

Det vil være muligt at bruge Sundhuset i forbindelse med turneringer og event på marinaen.

Bryggen, badebro og Strand afventer Kystdirektoratet. Bro til vinterbaderne og sejlads vil blive lavet når vi har svar fra Kystdirektoratet, hvis der ikke er bemærkninger.

Rambøll er ved at tegne på beplantning på molen. Omkring Molehuset/dommerhus laves en platform på pæle med ramper op til toiletter og dommerhus.

Spørgsmål til eventarealet med hensyn til fastgørelse af telte. Det bliver muligt at kunne slå pæle i græsarmeringen. Det skal tænkes med ind om det er muligt at lave strøm- og vandforsyning til pladsen. Det skal undersøges om der er strømforsyning nok til området. Kenneth og Chris undersøger hvor meget der er lagt ind i området.

Det skal overvejes om der skal laves hastighedsdæmpende foranstaltninger på vejen ind til marinaen. Der bliver kørt stærkt nogle gange.

Der er sendt ansøgning til Kystdirektoratet d. 15. december 2023. Modtaget spørgsmål fra Kystdirektoratet den. 2. februar 2024.

 


7. Det videre arbejde

Rejsegilde på Enghusene den 20. marts 2024. Der kommer snarest invitation ud. Der er bestilt pølsevogn.

25. maj bliver der indvielse af legeplads/picnicområder og basketballbaner. Denne dag vil foreninger deltage rundt om i området, hvor det bliver muligt at prøve forskellige ting. Det forventes der er et program klar for dagen medio april.

Fyrtårn
Rambøll synes ikke det skal være et fyrtårn man kan sidde på eller opholde sig på ude for enden af molen.

Wayfinding:
Det blev oplyst at autocampere ikke kan finde ud af hvor de skal betale.
Der arbejdes med en plan for, at skiltene skal ligne de grønne vi har med vejnavne, men i stedet laves de i hvide med enten blå eller grøn tekst.

Det oplyses at der er udfordringer med folk der cykler hen foran husene på Vestre Hougvej, hvor der ikke må cykles. Kan der kigges på en skiltning på stien der? Det tages med i forbindelse med arbejdet med wayfinding.

Kan der med wayfindingen synliggøres, at cyklister skal køre den rigtige vej rundt på marinaen, når de kommer ind ad stien. De skal bagom og ikke ind over pladsen.

Trafik- og vej får et udkast klar til udsendelse inden næste møde. Det sendes ud til styregruppen inden næste møde, så alle kan nå at kigge på det inden mødet, hvor det drøftes.

 

8. Næste møde

15. maj 2024 kl. 15.30 – 17.30 på Middelfart Rådhus. Der sendes indkaldelse ud via outlook.

 

9. Eventuelt

Der var ikke noget til eventuelt.

 

Bilag: Marina med mere - Rekreative faciliteter ved marinaen (PDF)

1. Velkomst v/Regitze Tilma

 

2. Økonomi v/ Uffe Høybye

 • Gennemgang af økonomi
  Økonomien ser fornuftig ud nu, hvor der er kommet ekstrabevilling fra Byrådet.
  Der mangler afklaring på de to sidste fonde, der er søgt midler ved. Der kommer afklaring af fondsansøgninger i oktober og november.

 

3. Status på projektet herunder byggeplan v/Kenneth Hermansen

Byggeplan:

 • ”Bølgen” – aktiviteterne langs den tidligere adgangsvej, herunder basketbanen fra Børnebasketfonden: Byggestart nu
 • Pyloner ved Østre Hougvej: Oktober/november 2023
 • Legepladserne og Picnicområde ved restauranterne: November 2023
 • Restaurant- og Caféområde: November 2023
 • Enghusene. (Madpakkehus og udekøkken) Udbud oktober 2023: Byggestart november/december 2023
 • Brygge, badebro, strand: Forventet udbud medio 2024 - bygges 24/25
 • Ombygning af mole med begrønning, sidde-/grillarrangementer og vartegn på molehoved: Forventet udbud forår 2024 - bygges 2024/25
 • Sundhus: Forventet udbud medio 2024 / bygges 2025

Anlægsarbejdet går i gang i uge 39 og der vil blive bygget i hele perioden frem til projektet afsluttes ved udgangen af 2025

 

Status på de enkelte områder:

Bølgen og picnic- og legeområde:
Alexander gennemgik planer og indhold for de rekreative områder. Forventer det meste er klart inden årsskiftet - på nær maling af basketballbanen, som skal ske når vejret er mere stabilt.

Vi skal have fokus på, at hovedindgangen til Østre Hougvej til Bølgen sker ad den gamle adgangsvej.

Der er lavet små ændringer i projektet. Det har LOA accepteret. LOA har en bekymring i forhold til skaterne. Hvis det ikke lykkes skaterne at skaffe finansiering til deres projekt, så har LOA en forventning om, at der etableres et udendørs skateanlæg som en del af projektet.

For legepladserne kigges udbuddet igennem igen, for at finde de bedste løsninger for redskaber. Der mangler en forklaring på, hvad der skulle overvejes, og hvad med sammenhæng til de næste afsnit. Chris, Alexander og Kenneth har haft en overvejelse om der skulle være et klatretårn med rutsjebane, men vi er blevet enige om sand-/vandlegskombinationen. De øvrige redskaber bibeholdes som udbudt.

Området er stadig tænkt som en blanding af ophold og leg. Der kommer blandt anden et sand-/vandlegskombination. En ”rullepølse” (Ruse – net man kan klatre ind i). Der mangler stadig afklaring på de sidste ting. Der kommer afgrænsning med grønt, som giver små ”opholdsrum” til bord- bænkesæt.
På pladsen foran restauranten bliver der også anlagt en befæstet græsplæne, der kan benyttes til arrangementer.

Gruppen drøftede hvad og hvem, der kan bruge pladsen foran restauranten?
Kan alle bruge arealet og lave arrangementer?
Der blev lagt op til, at der i foråret 2024 bliver udarbejdet ”Rammer for lån af arealet” som efterfølgende godkendelse i Teknisk Udvalg. Inden rammerne sendes til politisk behandling vil der blive taget en drøftelse med interessenter i området.

Skaternes foreslog at skateanlægget flyttes til den centrale parkeringsplads ved adgangsvejen, så det får en mere synlig placering, og derved flere brugere. Forslaget blev drøftet. Skaternes placering fastholdes på Bølgen, da parkeringsarealerne ikke kan undværes i forhold til de øvrige aktiviteter i området. Der skal arbejdes på at Bølgen og det kommende skateanlæg får hovedindgang fra Østre Hougvej via den gamle adgangsvej.

Enghuse – naturkøkken og madpakkehus:
Kenneth gennemgik udformningen, materialevalg og højvandssikringen for de forskellige små bygninger i projektet.

 • Strand- og Eng/molehusene:
  Formgivning og materialer:
  Husene refererer i sit udtryk til placeringen i et marinamiljø. Derfor er facaderne tænkt i træbeklædning og tagene i tagpap med listemarkering. Vinduer og døre udføres i alu/træ i hvid, som på havnekontoret.
  Facadebeklædning tænkes udført med lodrette ”pinde” i sit udtryk. Beklædning udføres i forskellige bredder og sortmales (iht. lokalplan) for at understøtte det mari-timeudtryk.
  Udhæng males hvide og udføres i et slankt og enkelt design, som giver bygningerne et let udtryk.
  Husene udføres med taghældning på 35 grader, ligesom de øvrige bygninger på havnen
 • Eng/molehuse indvendigt:
  Indvendigt tænkes væggene udført i krydsfiner der lakeres flere gange med en hvidpigmenteret lak.
  Lofter udføres til kip, så der opleves et åbent og luftigt rum. I enghusene er akustikken vigtig for oplevelsen af ophold og brug.
  Der benyttes hvide Troldtekt i fin struktur opsat med en bort trukket lidt op ad loftfladen, evt. med opdelte felter.
  Belysning på udvendige facader påtænkt som væglamper, som kan give bygningerne liv i de mørke timer og oplyse bryggen omkring bygningerne.
  Indvendig belysning er sorte downlight på loftet, så der sikres en god en grundbelysning.
  Gulve er tænkt med fliser i beton, der har samme udtryk og overflade som en slebet betonoverflade. Dette for at sikre et driftsvenligt og robust gulv.
  Samtidig understøtter betonudtrykket strandens nuancer.
  Gulve lægges i mønster.
 • Strandhuse indvendigt:
  Indvendigt afventer indretning den nærmere brug af husene. Der monteres ikke beklædning og belysning i mindre omfang

Der blev stillet spørgsmål til, hvordan brugen af husene skal administreres, når de står færdig. Det er der ikke taget endelig stilling til endnu, men Kultur og Fritidsafdelingen har et system, som bliver brugt andre steder af foreninger.

Pylon:
Alexander gennemgik pylonerne. 10 firmaer og 3 foreninger har tilmeldt sig.
Det blev foreslået, at der placeres erhverv øverst på begge pyloner og foreninger nederst. Kunne man overveje at laves plads til annoncering af arrangementer midt på pylonen.

Den endelige placering af pyloner ved indfaldsvejen til marinaen arbejdes der videre.
Der skal også arbejdes med wayfinding til aktivitetsområdet Bølgen, så brugere bliver ledt ind ad den gamle adgangsvej til marinaen til Bølgen.

Kystdirektoratet:
Per Aaskov orienterede om den forhåndsvurdering der har været sendt til Kystdirektoratet.

Kystdirektoratet ser lidt kritisk på den kote Sundhuset skal placeres i. Højden på sundhuset skyldes lokalplanens krav til højvandssikring. Der er arbejdes videre med kote 2,5 m, så må der tages en dialog med Kystdirektoratet. Til dialogen med Kystdirektoratet udarbejdet på en visualisering af Sundhusets placering og den omkringliggende beplantning.

Kystdirektoratet har også kigget på de høfder der skal laves. Der er præcedens for, at der ikke må være høfder sammen med badebroer. Kystdirektoratet er ligeledes bekymrede for sammenblanding af badene og sejlbåde ved mellem havbadernes bro og bryggen. Kenneth og Per tager dialogen med Krystdirektoratet.

GoSail mener ikke at kunne komme rundt med deres både og lægge til ved broen, hvis høfden bliver lagt ud med den nuværende placering af høfden. Der skal kigges på en løsning af problemstillingen ved at knække høfden så den går vinkelret ud fra stranden. Per tegner på en løsning. Der indkaldes til et møde, når der er et forslag klar. Naturpark Lillebælts placering med formidlingsplatform og af badeliften til kørestolsbrugere tages med i overvejelserne.

Per fortalte, at stenkastning og sandopfyldningen skal gerne laves samtidig. Det vil tage ca. 4 måneder inkl. anlæg af badebrygge.

Alexander anbefaler vi kigger til Kolding for at se den anlagte badebro. Den har givet meget aktivitet. Som jeg forstod Alexander, så er det et øget besøgstal på stedet efter broen er kommet, og med det så mener han at vores strand også vil generere et øget antal gæster efter udvidelsen.

Kan området under Sundhuset bruges til opbevaring af ting/grej der kan tåle vand? Det undersøges.

 

Det videre arbejde:
 • Event d. 4. oktober 2023 kl. 11.00 – markering af igangsætning af arbejdet.
 • Trafik- og vej planlægger at udsende nyhedsbreve løbende, når der er nyt at fortælle.
 • Hjemmesiden for marinaen vil blive opdateret løbende.
 • Direkte kommunikation til styregruppen.
 • Hjælp fra styregruppen til at videreformidle information/nyhedsbrev
 • Mødefrekvens aftales senere.
 • De mange faciliteter, der bygges i projektet, giver mange muligheder for ny aktiviteter og funktioner, men der er ikke nogen, der står klar til at tage faciliteterne i brug. Der ønskes derfor, at der igangsættes midlertidige aktiviteter på marinaen fra forår 24 til hele projektet står færdig i 2025, som kan være med til at afdække, hvad faciliteterne skal bruges til og finde nye ”værter”, som vil stå for nye aktiviteter. Pt. er Brobygning Middelfart, Kultur- og Fritidsafdelingen og Trafik- og Vej i gang med at udarbejde en proces for arbejdet med de midlertidige aktiviteter. Styregruppemedlemmerne vil blive indbudt til at deltage i arbejdet sammen med andre interessenter. Arbejdet med midlertidige aktiviteter vil ske i 3 spor: Organiserede klubber og foreninger, uorganiserede borgere og ”de professionelle” – skoler, daginstitutioner, naturvejledere, erhverv. 

 

4. Næste møde – der aftales et møde med drøftelse af høfder 

Næste møde for hele styregruppen forventes afholdt torsdag d. 29. februar 2023 kl. 15.30 – 17.30 på rådhuset.

 

5. Eventuelt

Intet.

Mødedeltagere: Chris Rendboe, Søren Trolle, Torben Arvad, Morten Bennetsen, Søren Laugesen (deltog fra kl. 15.30 -16.30), Regitze Tilma, Allan Buch, Per Aaskov, Alexander Priesemann, Simon Strandholdt, Danny Bøllingtoft, Kenneth Hermansen, Uffe Høybye og Tina Frisch Karstensen (ref.).

Der var afbud fra: Henrik Louring. Eva Frank-Poulsen, Claus Hansen

1) Velkomst v/ Regitze Tilma

 

2) Status på projektet

A.P. Møllerske Støttefond
Har meddelt afslag på ansøgningen.

Erhvervsfremmebestyrelsen
Middelfart Kommune har sendt en samlet ansøgning med Fredericia og Kolding kommuner, hvor der er søgt 5 mio. til Marina Med Mere. Der kommer svar i november 2023

Rådgiver på Bygningerne
Simon Strandholdt fra Archidea er valgt som rådgiver på bygningerne. Under-rådgiver er Fjord fra Odense.
Bygherrerådgiver fra Ejendomscentret i Middelfart Kommune er Danny Bøllingtoft.

Skaternes fondsansøgning
Har fået lavet et godt materiale til Den A. P. Møllerske Støttefond + en anden fond. Har dog fået nej fra begge fonde.
Middelfart Kommune har været gode til at sende forslag til fonde der kan søges.
Søger ved LAG MANK – synes det ser godt ud.
Forventer at søge 5 mio. ved fonde.
Der arbejdes også på at søge midler ved lokale virksomheder.

Børnebasketfonden
Har spurgt om Middelfart Kommune vil komme med kr. 50.000,- mere, hvis Børnebasketfonden kommer med tilsvarende beløb. Samlet bidrag bliver kr. 350.000,-

 

3) Økonomi

Gennemgang af budget
Sammen med rådgiverne er der lavet endnu en gennemgang af økonomien for budgettet.

Budget for indtægter og udgifter samt besparelsesforslag blev gennemgået (se PowerPoint)

Det er planlagt at udbyde de forskellige elementer nu, så vi kommer til at kende priserne, inden der tages endelig stilling til hvad der skal spares på.

I forhold til besparelsen ved udskiftning af azobé med trykinprægneret træ på badebryggers skal alternative besparelsesmuligheder undersøges, da azobé træ er en bedre og på sigt billigere løsning.

Wayfinding

Layout på Pylon
Der blev fremvist forslag til, hvordan en pylon kan se ud. Der arbejdes med lys i toppen, hvor der skal stå Middelfart Marina.

Skal der være en stor pylon eller skal der arbejdes med 2 pyloner?

Samme størrelse/font på tekst for de enkelte firmaer og foreninger. Det skal afklares om der skal logo med ved firmanavn.

Der skal sendes besked ud til alle virksomheder og foreninger, om hvem der ønsker at få navn på pylonerne. Der laves et udkast til hvordan det kan se ud.
Der skal udarbejdes retningslinjer for at få navn på pylonen. Medsendes til virksomheder og foreninger.

Egenbetaling
Der skal betales for den faktiske udgift for tryk og montering af navn for firma/forening.
Marinaplanen betaler pylonen.
Skal foreninger betaler for skiltet eller skal de fritages? Afklares i forvaltningen.
Prisen for folien skal undersøges igen.

Der arbejdes med skiltning i området. Master med vimpler på. Når vi har et tegningsforslag klar, sendes det rundt til styregruppen. Det kan være de grønne skilte som vi bruger i dag til vejnavne.

 

4) Byggeplan for 2023

 • ”Bølgen”
 • Basketballbane
 • Picnic- og legeområde
 • Område foran Cafe/Restaurant
 • Wayfinding
 • Evt. Enghuse – Naturkøkken og Madpakkehus

Der arbejdes videre med disse opgaver i 2023 (se PowerPoint). Herefter laves en plan for, hvad der skal bygges i 2024.

Der blev taget en drøftelse af skaternes placering. Morten ønsker skaterne kommer op på parkeringspladsen i stedet for den placering som har været aftalt i projektet. Da der ikke er mulighed for at flytte skateranlægget tættere på adgangsvej, bibe-holdes den nuværende placering. Der arbejdes med en bedre adgang ad den gamle adgangsvej og skiltning af det kommende skateanlæg. Der overvejes en sti bag om havnekontoret imellem stranden og Bølgen.

Byggeplanerne for Bølgen/ungeområdet blev gennemgået - se plan i PowerPoint.

Byggeplanerne for Picnic- og legeområdet blev gennemgået – se plan i PowerPoint. Skal der fortsat være mulighed for at køre ud på Molen med tidsbegrænsning? Hvis man skal langtidsparkerer skal det ske på vinterpladserne. Det bliver der kigget på igen, når vi når til arbejdet med Molen.

Søren T foreslog, at bro 0 bliver en BOB-bro (Børn om bord)? Kan ske med en mærkning med et flag.

Skal der være information om marinaplanen i det ene hus?

 

5) Det videre arbejde

Præsentation af materiale til Kystdirektoratet
Materiale vil efter mødet i dag bliver gjort klar til Kystdirektoratet og sendt af sted.
Per er allerede i telefonisk kontakt med Kystdirektoratet. Det er aftalt med Kystdirektoratet, at der fremsendes delelementer fra projektet, så de kan komme med en forhåndstilkendegivelse.

Gennemgang af den tilrettede plan for bro til vinterbaderne og plads til telt ved store arrangementer på molen. På kortet ”Det videre arbejde” er der tilrettet i elementernes placering.

Det skal afklares at vinterbadernes byggeri kan samtænkes med et udbud på de øvrige bygninger.

Nyhedsbreve
Forvaltningen vil gerne udsende nyhedsbreve, når der er nyt at fortælle om pro-jektet. Håber virksomheder og foreninger vil være med til at dele den viden de får, med områdets brugere. Nyhedsbreve vil også komme på hjemmesiden.

Næste møde
Torsdag d. 21. september 2023 kl. 15.30 – 17.30 (datoen er meldt ud i februar)

 

6) Evt.

Der skal kigges på om arbejdet med Marina Med Mere først kan nå at være færdig i sommeren 2026 frem for udgangen af 2025.

Bilag: PowerPoint fra mødet d. 15. juni 2023 (PDF/1MB)

Mødedeltagere:

Chris Rendboe, Søren Trolle, Torben Arvad, Eva Frank-Poulsen, Morten Bennetsen, Claus Hansen, Søren Laugesen, Regitze Tilma, Allan Buch, Per Aaskov, Alexander Priesemann, Kenneth Hermansen, Uffe Høybye og Tina Frisch Karstensen (ref.).

Der var afbud fra Henrik Louring.

 

Rundtur på marinaen:

Bryggen, Bølgen og legeplads/picnicområdet foran restauranterne blev besigtiget og gennemgået.

 

Status på projektet:

 • AP Møllerfonden:
  Fonden er søgt 10/1-23. Afventer pt. svar og håber det kommer i starten af 2. kvartal 2023. Indtil der er svar, må der ikke påbegyndes nogle af projekterne i marinaen.
  LOA har meddelt tilsagn om, at igangsætning kan udsættes til september 2023.
 • Skaternes fondsansøgning:
  Middelfart Skateboardforening har søgt ”Underværker” om midler til etablering af skateboardpark.
  Foreningen vil rigtig gerne samarbejde med Basketball om faciliteter. Der skal skabes kontakt mellem de 2 foreninger.
 • Børnebasketfonden:
  Der er kommet tilsagn om kr. 300.000 i tilskud til etablering af 1,5 basketballbane på Bølgen. Banerne skal gerne etableres inden sommerferien, men det afhænger af, hvornår der kommer svar fra A P. Møller Fonden.
 • Fritidsaktiviteter:
  I forbindelse med de 2 stævner der skal være på marinaen til sommer, vil der blive lavet forskellige aktiviteter. Der arbejdes også på aktiviteter løbende hen over sommeren.
  Hvis foreninger med tilknytning til marinaområdet har gode ideer eller gerne vil deltage med en aktivitet, kan Lone Damgaard fra Staben i Middelfart Kommune kontaktes på lone.damgaard@middelfart.dk
 • Rådgiver udbud på Bygningerne:
  Ejendomscentret ved Middelfart Kommune forventer at sende udbud på bygninger på marinaen i udbud ultimo februar 2023.

 

Drøftelser af projektelementer:

Enghusene:
UH foreslog, at de to enghuse bygges i år, selv vi ikke kan brygge selv bryggen kan etableres før vi har tilladelsen fra Kystdirektoratet.

Enghusene indeholder udekøkken og madpakkehus.

Husene skal i givet fald bygges enten så de kan flyttes eller så bryggen kan etableres efterfølgende.

 

Picnic- og legeområde (Cafe/Restaurant):
Der blev redegjort for afgrænsninger i forhold til legeområde, restaurant og cafe.

Der laves et befæstet grønt areal, som kan benyttes i forbindelse med arrangementer. Der bliver et legeområde med mulighed for picnic i midten af arealet. Der vil være en sti på tværs af arealet, meget som den sti der er der i dag.

Der bliver lavet en vendeplads til adgangsvejen, så det vil være muligt at opsættes en bom, så det kun er adgang for dem med særligt ærinde på molen, der kan køre ud på molen. Bommen skal i givet fald fredeliggøre arealet langs molen i højsæsonen.

Spørgsmålet om opsætning af bom afklares senere.

Der blev vist eksempler på legeudstyr. Se eksempler fra Powerpoint på mødet.

Morten: Der må gerne komme flere aktiviteter, som ikke har en forudbestemt brug, så børnenes fantasi kommer i spil. Rambøll har lavet et god eksempel ved deres Aarhus-kontor.

Kunne man arbejde med en båd i stedet for, som relaterer til havnemiljøet?

Chris: Masten kunne evt. flyttes op i nærheden af Havnekontoret, hvor den kunne bruges til flag i stedet.

Allan: Man skal ikke sætte gamle både op. Det skal være noget der er lavet til området. Flaget behøver ikke stå ved havnekontoret. Det kan lige så godt stå ude på molen.

 

Bølgen:
Pladsen med indkørsel til vinterpladsen blev vist på kort.

Placering af børnebasketfonden med 1,5 bane blev vist på kortet. Banerne kommer til at ligge nord for den gamle adgangsvej.

Skateboardparken skal ligge syd for den gamle adgangsvej.

Der er kommet en mulighed for at søge en fond ”Gadehop”, som giver midler til gadeaktiviteter. Det undersøges nærmere.

Der skal inddrages nogle unge, så vi miljøet ved Bølgen også er noget de synes de vil bruge.

Der laves en opholdsplads i nærheden af basketball og skateboardpark, så flere kan være sammen.

Det skal sikres, at området kommer til at virke åbent, så alle kan se hvad det foregår. Det er vigtigt der kommer meget lys på arealerne.

Søren T.: Er det droppet at lukke vejen forbi Sejlklubben?

Uffe: Nej, muligheden er der fortsat. Det kan overvejes at lukke vejen forbi sejlklubben, når der er meget aktivitet. Det er nok ikke nødvendigt at lukke vejen i vinterhalvåret.

Der blev vist eksempler på fitness og boldspilsplads. Morten mener der er mange boldbaner andre steder.

 

Wayfinding/ identitets markering:
Der blev vist forslag til forskellige typer af wayfinding og identitetsmarkeringer. Der arbejdes med lyse træmaster med metalvimpler i kommunens farver fra kommunelogoet. Se PowerPoint.

Pylonen foreslås udarbejdet i en jernkonstruktion som beklædes med træ. Der er et oplæg med skiltning til 4 steder. Samme farver på hele skiltet. Når marinaen er fuldt ud- bygget, kan man overveje at have 2 pyloner.

Der er også forslag til en let skiltning i området.

Der arbejdes videre med wayfindingsløsningen sammen med aktørene på marinaen, så wayfindingen kan etableres, som noget af det første, når svaret fra A.P. Møllerfonden foreligger.

 

Middelfart Havnebad:
På rundturen blev placering af flytning af havnebadet udpeget og drøftet under punktet her.

Søren L.: Hvorfor skal havbadet flyttes ud? Det er fordi man gerne vil have en fornuftig afstand til Sundhuset.

En flytning af havnebadet til den foreslåede placering vil gøre, at muligheden for at opstille telt i forbindelse med stævner indskrænkes.

Der kom forskellige forslag til løsning:
Kan Sundhuset trækkes længere tilbage? Der er med den nuværende placering ind tænkt et læringsmiljø, som Sundhuset forventes at bidrage med.

Kan der undlades vinduer i enden af Sundhedshuset?

Kan havbadet flyttes endnu længere ud eller længere ind? Torben oplyser at havnebadet ikke ønsker at flytte længere ind.

Beslutningen blev, at der bliver tegnet på forskellige løsninger for havbadet. Der tages kontakt til Havbadet og sejlforeningerne, for at finde den bedste løsning. Per kommer med et oplæg.
Der skal tages højde for udsynet, når man kommer ned på molen.

 

Strandeng:
Græsarealet bliver benyttet meget om sommeren til aktiviteter. Der gøres derfor ikke noget ved græsset og de to læbeplantninger.

 

Byggeplan for 2023:

De projekter som administrationen ser der kan udføres 2023, afhængig af, hvornår der kommer besked fra A P Møller Fonden, er:

 • Enghuse – Naturkøkken og Madpakkehus
 • Legeplads
 • Basketballbane
 • Wayfinding
 • Picnic- og legeområde (Cafe/Restaurant)

Når der er svar fra A P Møller fonden indkalder Middelfart Kommune, så hurtigt som muligt til et nyt møde i styregruppen. Inden mødet udsendes der tegningsmateriale på de forskellige projekter til styregruppen, så der kan tages stilling til hvilke dele af projektet, der kan bygges i 2023.

Det videre arbejde:
Der arbejdes på at indsendes ansøgning til Kystdirektoratet på de elementer der skal søges tilladelse fra dem til, for at komme ind i handlingsstakken.

Der er lang sagsbehandlingstid på op til 9 måneder. Der bliver formodentligt ansøgt om den reducerede udformning af stranden, da det forslag nemmest kan udvides i forhold til ansøgningen.Næste møde:

Når der er svar fra A P Møller fonden indkalder Middelfart Kommune så hurtigt som muligt til et nyt møde. Inden mødes sendes tegningsmateriale ud til styregruppen, så det danner grundlag for drøftelser på mødet.

EVT.:
Der udsendes indkaldelse med 2 nye mødedatoer efter påske, så der er reserveret datoer til møder.

Der er sendt forslag til datoer ud på 18. og 27. april 2023 kl. 15.30 – 17.30. Når vi har svar fra A P Møller Fonden, melder vi den endelige dato ud.

 

Bilag:

PowerPoint fra mødet d. 9. februar 2023 (PDF)

Mødedeltagere:

Henrik Louring, Chris Rendboe, Søren Trolle, Torben Arvad, Eva Frank-Poulsen, Morten Bennetsen, Claus Hansen, Søren Laugesen, Regitze Tilma, Allan Buch, Per Aaskov, Alexander Priesemann, Kenneth Hermansen, Uffe Høybye og Tina Frisch Karstensen (ref.)

 

Status for projektet:

Der er kommet rådgivere på havnebyggeriet og landskabsdelen. For Havnebyggeriet er det blevet Ingeniørfirmaet Aaskov v/Per Aaskov og for landskabsdelen er det blevet Rambøll v/ Alexander Priesemann.

Projektet er nået til, at vi skal i gang med at etablere projektet i marken.

Inden drøftelse af de forskellige områder, gav Uffe Høybye en kort gennemgang af projektet, og hvor de forskellige ting er placeret. Projektbeskrivelse fra LYTT blev udleveret på mødet.

Bemærkninger under gennemgangen:

 • Nabo oplever der er kommet mere støj, efter beplantning er fjernet.
 • Bekymring fra støj fra skaterbane. Det blev oplyst, at skaterbane bliver inddækket, så støjen mindskes så meget som muligt.
 • Der har været et andet liv på molen i år, fordi der ikke har været så mange parkerede biler.

 

Gennemgang af økonomi:

Rådgiverne er som noget af det første blevet bedt om at regne på, hvad tingene vil koste i dag. Det tidligere budget er lagt ud fra de priser vi kendte på daværende tidspunkt, men der er som bekendt, sket en stor prisstigning siden.

Projektoplægget vil, med de priser vi kender i dag, koste kr. 53.500.000,00, hvor projektet, med de daværende priser, var beregnet til at koste kr. 42.500.000,00. Projektet er i dag fi- nansieret med kr. 40.500.000,- med midler fra Middelfart Kommune og LOA.

Det giver en forskel på kr. 13.000.000,-

Vi har fået afslag fra Realdania, hvor der var søgt om kr. 4.500.000,-

Skaterbane er i budgettet afsat til kr. 1.000.000,-. Det er med baggrund i, at der forventes at kunne opnås midler fra puljer og fonde.

LOA synes området ved bryggen, aktivitetsområdet og stranden er mest interessant. Midlerne fra LOA er givet til hele projektet og ikke bundet til specielle elementer, men der skal være fokus på de ting, som LOA finder interessant.

Der blev udleveret økonomiske overslag på projektet samt forslag til besparelser på de enkelte elementer, som blev drøftet på mødet.

 

Besparelser:
Middelfart Kommune har sammen med rådgiverne kigget på mulighederne for at finde besparelser på projektet.

Forslag til punkter der kan spares på:

 

Fiskebuen
Buen for enden af molen er dyr at lave og vil koste mere end den 0,5 mio. der er afsat. Den foreslås udtaget af projektet, medmindre der kommer flere midler.

Bemærkninger:
Der var ingen bemærkninger til forslaget.

 

Tribune ved molen
Tribunen er i projektforslaget på størrelse med en håndboldbane. Her foreslås i stedet at lave en 15 m. lang bro langs molen samt en bro op til molen.

Bemærkninger:
Søren Trolle og Søren Laugesen har ikke brug for en tribune så langt ud. Placering nr. 2 tæt på havbadet er bedre bud på placering.

Søren Laugesen ville gerne kunne opstille et 100 m2 telt op når der er arrangementer. Det er nødvendigt at tænke et telt ind i arrangementet. Det skal arbejdes med, om det er muligt at lave et hul i beplantninger, så der kan opstilles et telt eller tribune.

Plejer at stille telt op, hvor molen er bredest

Søren Trolle: Der har tidligere været talt om mulighed for at bruge sundhuset til sejlarrangementer.

Bemærkninger:
Vil der kunne stilles et telt op ved siden af? Det skal der kigges nærmere på, da det skal ske i samspil med klubhuset til vinter/havbaderne.

Dommerhuset skal blive hvor det er i dag. Der laves en ny toiletbygning på samme sted ude på molen.

 

Picnic på molen
Picnicområderne på molen er relativt dyre at bygge, når de skal bygges ud over vand. Molen rykker sig pga. underlaget, og der vil derfor skulle slås pæle ned i 11 meters dybde, for at få fast grund under.

Aaskov har lavet et forslag til at picnicområderne laves oppe på molen i stedet. Yderst og in- derst på molen vil det være muligt at lave picnic ud over molen, da der er andre bundforhold, så der kan rammes pæle i, uden de skal ned i 11 m.

Der arbejdes med 6 picnicsteder, for at spare penge arbejdes der med 4 i stedet.

Bemærkninger:
Molen er meget vindomsust, så det skal skabes en form for læ. Aaskov har lavet et forslag med en høj bænk i midten, som skal være med til at give læ.
Den yderste skal fjernes, fordi der ikke er så mange sejlere samt den inderste, fordi det er tæt på områder, hvor det er muligt at sidde.

 

Stranden udvides ikke
Stranden foreslås fastholdt i dens nuværende bredde, og vil derved være mindre, end det der er lagt op til. Den vurderes stadig at kunne omfatte de aktiviteter der er lagt op til, men beachhåndbold og beachvolley vil skulle trækkes længere tilbage.

Hvis vi ikke laver udvidelsen af stranden. Er der en besparelse på kr. 3.500.000,- ved at holde fast i den nuværende kyst.

Bemærkninger:
Allan Buch synes godt man kan leve med, at stranden ikke udvides. Men kunne man så evt. udvide stranden i fremtiden, hvis der bliver behov for det?
Hvis det kan laves senere, så vil der fint kunne spares nu.
Eva synes det vil være fint, at lave et hus mindre, så man kan få mere frit udsyn.

 

Er der ulemper ved at gøre stranden mindre?

Bemærkninger
Det kan være der kommer mere tang, men vi kender ikke problemets omfang på stedet. Der er opbakning til at spare udvidelsen af stranden væk.

 

Sundhuset
Sundhuset trækkes 1,5 m. tilbage. Broen ved sundhuset bliver reduceret. Hvis sundhuset ryk- kes ind, skal de øvrige huse også rykkes ind.

Bemærkninger
Der arbejdes videre med forslaget.

 

Mulighed for at bade for handicappede
Forslag om en mulighed for at bade for handicappede via en lift for enden af broen ved Sund- huset.

Bemærkninger:
Søren Laugesen oplyser, at Egmont højskolen i Hou har en vandelevator. Der blev stillet for- slag om at lave en sænkning ved vinterbaderne, som også kan bruges i forbindelse med en handicapbademulighed.

 

Indkøb af træ
Per Aaskov: Hvis vi køber alt træet på en gang, så kan det give en besparelse. Det kan over- vejes at lave trykindprægneret træ på badebryggens brodæk, frem for azobetræ.

 

Vandaktiviteter
Kan man spare 1/3 af vandaktiviteterne væk?

Bemærkninger:
Umiddelbart er der ikke noget til hinder for, at der kigges på en besparelse på vandaktiviteterne.

 

Materiale på husene
I projektbeskrivelsen er det varmebehandlet fyr. Lytt har foreslået det skal være highend byggeri.
Kan vi leve med beklædning som på de andre bygninger i marinaen eller skal de nye bygninger have anden beklædning?

Bemærkninger:
Søren Laugesen synes, at byggeriet skal være et ikon. Der skal derfor ikke spares på materialet.
Allan Buch synes, at der skal skabes klarhed over det hele, inden vi begynder at spare på f.eks. bygninger.

 

Koter for byggeri
I lokalplanen fremgår det, at bygninger skal op i kote 2,5. Det betyder, at bygningerne vil komme til at ligge meget højt, i forhold til molen. Det blev vist forskellige illustrationer af de forskellige højder.

Bemærkninger:
Styregruppen synes der skal arbejdes med at holde Enghusene og strandhusene i niveau. Det vil være Teknisk udvalg der vil skulle give en dispensation.
Hvis det er nødvendigt at fjerne en bygning, kunne det være fint at få et havkig inden Sundhu- set.

Prissætning
Administrationen skal arbejde videre på at få en mere præcis prissætning på projektet sam- men med rådgiverne.

 

Diverse:

Både på stranden
Hvordan kan sejlklubben få deres både ned på stranden I forbindelse med optimistjoller på sommerskole?

Bemærkninger:
Sejlklubben kan køre bådene på stranden. Der kan evt. rulles stier ud, lavet med brædder med stålwirer imellem, som kan rulles ud i forbindelse med stævner eller sejlerskole om sommeren og efterfølgende rulles ind igen. Søren Laugesen mente, at jollevognene langt hen ad vejen kan køre på sandet.

 

Vinterbadere
Skulle man overveje at flytte vinterbaderne lidt længere ud – nær affaldskummerne. Kan det løse udfordringen med at opstille telt?

Bemærkninger:
Vinterbaderne må ikke flyttes for langt ud af hensyn til vindforhold. Vinterbadet flyttes længere hen, så der er ca. 25-30 m. fra det andet byggeri.

Vinterbaderne vil gerne kunne bygge dobbelt så meget, i forhold til det de har i dag. Kan Rambøll kommer med et forslag til noget, der kan passe sammen med det andet? Det drøftes med Rambøll.

 

Vinterbadefaciliteter i Sundhuset
Kan sundhuset slutte i en vinterbadefacilitet?

Bemærkninger:
Vinterbaderne skal helst have deres egne faciliteter.
Vinterbaderne opfatter sig som havbadere, og bruger derfor også faciliteterne om sommeren. Der vil komme skoleklasser til Sundhuset hele året

 

Anlægsfasen
Søren Laugesen er blevet lovet, at der ikke er byggerod hen over sommeren på marinaen, når der skal afvikles sejlstævner.
Claus Hansen oplyser at al aktivitet ved restauranterne skal være væk til 1. april.

 

Information
Eva Frank-Poulsen vil gerne opfordre til, at kommunen er OBS på aktiviteter der larmer. Gerne information omkring støjende aktiviteter til omkringboende beboere og virksomheder.

 

Afrunding:

Til sidst blev tidsplanen gennemgået for, hvad der forventes at ske i de kommende år.

 

Næste møde:

9. februar 2023 fra kl. 15.00 – 17.00.
Vi mødes ved Marsvinet, inden vi går en tur og kigger på de forskellige områder. Herefter går vi tilbage til Marsvinet.

 

Bilag:

Powerpoint fra mødet d. 1. december 2022 (PDF)