Middelfart Lystbådehavne ejes af Middelfart Kommune og drives af Byrådet ved Teknisk Udvalg som fungerende Havneudvalg og omfatter havnene:

1. Middelfart Marina
2. Kongebro Havn
3. Middelfart Gammel Havn.

Havneudvalget har uddelegeret myndighed til havnefogeden, hvis tilhørende havnepersonale forestår den daglige ledelse og drift. Havnepersonalet kan kontaktes på havnekontoret beliggende i Middelfart Marina, Østre Hougvej 124, 5500 Middelfart.

Luk alle
Åben alle

Ikrafttrædelsestidspunkt

Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af § 15, stk. 2, i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012 og godkendt af Kystdirektoratet ved brev af 4. januar 2013 og 21. januar 2014 i henhold til § 7, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser m.v.

Ordensreglement for Middelfart Lystbådehavn, Kongebro Lystbådehavn samt lystbåde i Trafikhavnen af
10. juni 1998 ophæves samtidigt.

1. Middelfart Marina
Lystbådehavnen er beliggende syd for Middelfart ved Russelbæks udløb i Teglgårdsbugten. Havnens landområde inkluderer havnens vinteropbevaringspladser op til Østre Hougvej og det mellemliggende areal.

2. Kongebro Havn
Lystbådehavnen er beliggende overfor Snoghøj i Jylland, ca. 250 meter øst for den gamle (vestlige) Lillebæltsbro.

3. Middelfart Gammel Havn
Lystbådehavnen er beliggende mellem Lillebæltsbroerne og består af 3 områder inden for havnegrænsen:
Kaj 1-4 tidligere kendt som Gamle Havn består af, et havnebassin og en mole. Kaj 5 tidligere kendt som Ny Havn er åbent mod Lillebælt. Sildemarken er beliggende umiddelbart vest for havnebassinet. Her er der slæbested med kort anløbsbro og en lille vinteropbevaringsplads med klubhuse samt en stejleplads med garnskure. Havnen anvendes til fiskeri samt anløb af lystbåde og mindre erhvervsfartøjer med passagerer (lejrskoleskibe, lystfiskere mv.).

 

1. Middelfart Marina

Lillebælt – Fænøsund – Teglgårdsbugten
55° 29,500’ N - 09° 43,700’ E
Kort nr. 114 – 151 – 158

Havneområde:
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens dækkende værker samt af rette linjer gennem følgende punkter:

1. 55º29,520283’N 009º43,405650’E Molehoved, fyr F.G.
2. 55º29,568000’N 009º43,383000’E  
3. 55º29,583000’N 009º43,488000’E  
4. 55º29,537000’N 009º43,682000’E  
5. 55º29,565333’N 009º43,765033’E Kyst, 290 m N for servicekaj

Ankomst ad søvejen;
Havnen er beskyttet mod syd og sydvest af en ca. 550 meter lang dækmole. På molens hoved er der et grønt fast fyr.

Orientering:
Fartbegrænsning: 3 knob
Havnen har en servicekaj, der kan benyttes efter ordensbestemmelserne.
Der henvises til Middelfart Gammel Havn i sommersæsonen for gæstende både med dimensioner større end følgende::
Længde 18,0 meter
Bredde 5,0 meter
Dybgang 3,0 meter

Se kort over Middelfart Marina på Den Danske Havnelods hjemmeside.

 

2. Kongebro Havn

Lillebælt – Fyn – Nordvestkyst
55° 30,750’ N - 09° 42,583’ E
Kort nr. 114 – 151 – 158

Havneområde:
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens dækkende værker samt en ret linje mellem molehovederne.

1. 55º30,764600’N 009º42,579933’E E-lige molehoved
2. 55º30,763533’N 009º42,568633’E W-lige molehoved

Ankomst ad søvejen:
Molehovederne i indsejlingen er belyste med fast hvidt lys.

Orientering:
Fartbegrænsning: 3 knob
Mindre lystbåde kan besejle havnen.
Der henvises til Middelfart Gammel Havn i sommersæsonen for gæstende både med dimensioner større end følgende:
Længde 12,0 meter
Bredde 3,5 meter
Dybgang 2,0 meter

Se kort over Kongebrohavnen på Den Danske Havnelods hjemmeside

 

3. Middelfart Gammel Havn

Lillebælt – Fyn – Nordvestkyst
55° 30,45' N - 09° 43,70’ E
Kort nr. 114 – 151 – 158

Middelfart Gammel Havn danner front for Middelfart By over mod Jyllandssiden.

Havneområde:
Det til havnen hørende søområde er begrænset af rette linjer gennem følgende punkter:

1. 55º30,375383’N 009º44,05875’E Kaj 6/stensætning
2. 55º30,541683’N 009º43,557933’E Knækpunkt
3. 55º30,520333’N 009º43,254917’E 245 m W for molefyr F.G.

Ankomst ad søvejen:
Ved indsejlingen til havnebassinet i Middelfart Gammel Havn er der et fast grønt fyr.

Orientering:
Fartbegrænsning: 3 knob

Der er følgende maksimale dimensionskrav til skibe der kan besejle Middelfart Gammel Havn.

Kaj 1-2:
Længde i bassin 15,0 meter
Bredde i bassin 4,0 meter
Dybgang i bassin 3,5 meter

Kaj 3:
Længde udenfor bassin 100 meter
Bredde udenfor bassin 30 meter
Dybgang udenfor bassin 6,0 meter

Kaj 4:
Længde udenfor bassin 80 meter
Bredde udenfor bassin 30 meter
Dybgang udenfor bassin 6,0 meter  

Kaj 5a:
Længde 80 meter
Bredde 30 meter
Dybgang 6,3 meter

Kaj 5b:
Længde 100 meter
Bredde 30 meter
Dybgang 6,3 meter

Umiddelbart øst for Middelfart Gammel Havns havnegrænse ligger en privat lystbådehavn og en erhvervshavn. Disse havne har hver deres ordensreglement og er derfor ikke indeholdt i nærværende.

Se kort over Gammel Havn på Den Danske Havnelods hjemmeside.

Ordensreglementet for Middelfart Lystbådehavne er opdelt i:

  • Almindelige ordensbestemmelser
  • Særlige ordensbestemmelser

I forbindelse med fastsættelse af generelle ordensregler og individuelle ordensreglementer for havne har Kystdirektoratet, som udøver disse beføjelser der er tillagt transport- og energiministeren, udarbejdet standardordensreglementet.

BEK nr. 9139 af 15. april 2002 (standardordensreglementet): ”Bekendtgørelse om standardordensreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne”.

Første udgave af standardordensreglementet er fra 2002.04.15.

Standardordensreglementet i nyeste udgave er gældende, som almindelige ordensbestemmelser for Middelfart Lystbådehavne, og kan hentes hos havnemyndigheden eller på hjemmesiden: www.retsinfo.dk

Havnemyndigheden har på baggrund af de almindelige ordensbestemmelser tilføjet særlige ordensbestemmelser for Middelfart Lystbådehavne. De særlige ordensbestemmelser er inddelt kategorisk på samme måde, som Kystdirektoratets almindelige bestemmelser og skal betragtes som et nyt punkt til disse og ikke en tilføjelse eller erstatning af det pågældende punkt.

1.0 Generelle bestemmelser

1.1 Føreren af ethvert fartøj i havnen samt øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette ordensreglement, herunder standardordensreglementet som gratis udleveres ved henvendelse til havnepersonalet.

1.2 Nærværende ordensreglement forandrer i ingen henseende de forpligtelser, der påhviler fartøjsejeren over for andre offentlige myndigheder.

1.3 Enhver, der befinder sig på havneområdet, er på forlangende pligtig til, at legitimere sig over for havnepersonalet. Fartøjsejere er desuden pligtig til at fremvise skibspapirer og afgive alle relevante oplysninger om båden.

1.4 Afgifter og havnepenge afregnes efter seneste takstregulativ godkendt af Byrådet. Dette kan udleveres på havnekontoret.

1.5 Havneområdet omfattes af både land- og søområdet, som angivet på de respektive havnekort i nærværende ordensreglement.

 

2.0 Regler for opankring, sejlads, fortøjning m.v.

2.1 Ethvert fartøj skal fortøjes således, at det ikke er til ulempe for et andet og passende til bådens størrelse. Ved fortøjning skal det være forsynet med mindst en fjeder eller gummistrækker på hver fortøjning og 2 fendere på hver side.

2.2 Fortøjning på tværs af de yderste fortøjningspæle, således at adgangen til de enkelte fortøjningsbåse (pladser) spærres, er ikke tilladt.

2.3 Bådstativer, -trailere, master og andre materialer skal på havneområdet opbevares ryddeligt og være mærket med tilhørsforhold. Havnepersonalet anviser et afgrænset område til formålet og afgør suverænt om området er ryddeligt. Opbevaring på anden måde medfører fjernelse uden ansvar.

2.4 Gæstende fartøjer kan som hovedregel fortøje ved de særlige gæstepladser samt på de frie fastliggerpladser forsynet med grønt skilt. Se punkt. 2.6. Ændrer et skilt status fra grøn til rød, skal det gæstende fartøj snarest muligt forhale til anden ledig plads.

2.5 Ethvert fartøj der findes groft misligholdt eller skønnes ikke at være i sødygtig stand kan fratages liggeplads med fogedens mellemkomst. Havnepersonalets beslutning om dette er suveræn.

2.6 I Middelfart Marina skal havnekontorets cashloader benyttes til betaling af afgift m.v. Kvittering for havneafgift/gæsteleje skal monteres på båden, så denne kan læses tydeligt fra broen.

2.7 På fortøjede sejlbåde skal fald o. lign være bundet væk fra masten, så unødig støj undgås.

 

3.0 Optagning, reparation, brændstof m.m.

3.1 Servicekaj med forlængelse er forbeholdt både, ved: landsætning af syge, at bunkre, optagning/søsætning, af- og tilrigning af master, tømning af holdningstanke, losning og lastning af grej for hjemmehørende både.

3.2 Den tilladte totalvægt ved optagning/søsætning over servicekaj i Middelfart Marina er 40 tons. Ved totalvægt derover skal havnepersonalet kontaktes inden påbegyndelse.

3.3 Optagning/søsætning af ethvert fartøj, som spærrer for adgang til servicekajen i mere end 1 time, skal varsles med mindst 1 uge. Opslag, omkring spærring af servicekaj, opsættes af havnepersonalet på opslagstavlen ved mastekranen.

3.4 Optagning/søsætning af fartøj der ikke er hjemmehørende til havnen er mulig efter aftale med havnepersonalet.

3.5 Højdebegrænsningsklausul i Middelfart Marina betyder, at kun både uden mast må transporteres over land. Af bestemmelsen undtages optimistjoller, sejljoller og hobiecats på arealerne mellem klubhuse og vandet samt både med særlig tilladelse.

 

4.0 Forskellige miljø- og ordensbestemmelser

Forurening:

4.1 Ved konstatering af enhver form for forurening skal skaden straks begrænses og havnepersonalet underrettes.

4.2 Undlader fartøjsejer (i tilfælde af udsivende olie eller anden forurening) at begrænse konstateret miljøskade, er havnepersonale berettiget til, for ejerens regning og risiko, straks at iværksætte nødvendige tiltag for at bringe forureningen til ophør.

4.3 Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes som en væsentlig eller grov misligholdelse. Vedrørende forbudt bundmaling henvises der til Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling (bek.nr. 1278 af 12/12/2005 med senere ændringer) og Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål (organiske forbindelse) (bek.nr. 926 af 18/11/2002).

4.4 Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er pladslejer forpligtiget til, at medvirke til testning af den anvendte bundmaling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. Såfremt pladslejer har påført eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende, er pladslejer forpligtiget til, at betale omkostningerne til disse undersøgelser.

4.5 Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at båd- og/eller pladsejer inden for en nærmere angivet tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som væsentlig eller grov misligholdelse.

Havnens elforsyning:

4.6 På ethvert fartøj som er tilsluttet havnens elforsyning skal der ageres energibevidst, med omtanke og efterlevelse af gode elvaner. Brug af el-varmeovne, varmeblæsere og anden form for direkte elektrisk opvarmning af båden er forbudt, medmindre der er truffet aftale med havnens personale om dette.

4.7 Forbrug af elektricitet i Middelfart Marina betales i de opsatte standere. Forbrug af elektricitet i Kongebro Havn er i sommerhalvåret inkluderet i plads- og gæsteleje. Forbrug af elektricitet i Kongebro Havn i vinterhalvåret aftales med havnepersonalet. Forbrug af elektricitet i Middelfart Gammel Havn betales i de opsatte standere.

Havnens vandforsyning:

4.8 Enhver bruger af vandforsyningen har pligt til, at spare på vandet og sørge for, at tappestedet er lukket når det forlades. I tilfælde af defekt tappested eller vandskade skal havnepersonalet straks underrettes.

4.9 Forbrug af vand i Middelfart Marina betales i de opsatte standere. Forbrug af vand er inkluderet i plads- og gæsteleje i Kongebro Havn. Forbrug af vand i Middelfart Gammel Havn betales i de opsatte standere.

Adgang til bådplads:

4.10 Ved fastmontering af trappe til bådplads i Middelfart Marina, er det kun tilladt at benytte standardtrappe godkendt af Teknisk Udvalg.

 

5.0 Havneopsyn, ansvar og strafbestemmelser

5.1 Havnepersonalet er berettiget til at udvise enhver samt bortvise ethvert fartøj fra havneområdet, hvis bestemmelserne i nærværende ordensreglement overtrædes. Ingen del af betalte havnepenge og afgift kan forlanges tilbagebetalt.

5.2 Overtrædelse af de særlige bestemmelsers pkt. 2.1-2.6, 3.1-3.5, 4.1-4.3, 4.8 i nærværende ordensreglement medfører politianmeldelse.

5.3 Ved manglende betaling af havnepenge, afgifter, forhalingsudgifter, leje af faste pladser, udlæg i forbindelse med begrænsning af skader samt andre ydelser, der tilkommer havnen, kan beløbet inddrives efter gældende lovgivning. Havnepersonalet er berettiget til at bortvise et fartøj fra havneområdet, hvis ikke betalingsfristerne overholdes.