§ 1. Brugerrådets formål er:

Stk. 1.

at medvirke til at lystbådehavnene (Middelfart lystbådehavn, Kongebrohavnen og Sildemarken) er et godt og attraktivt sted for alle sejlere, borgere og turister.

Stk. 2.

at medvirke i beslutninger vedrørende lystbådehavnens drift og vedligehold.

Stk. 3

at videregive ideer og løsningsforslag til Teknik- og Miljøudvalget


§ 2. Brugerrådets medlemmer:

Stk. 1

Brugerrådet består ud over havnemesteren af en repræsentant fra hver af følgende foreninger:

  • Middelfart Sejlklub
  • Fænøsund Sejlforening
  • Middelfart Sejlforening
  • Russelbæk Fiskerlaug
  • Sildemarkens Bådklub
  • Kajakklubbens Strømmen
  • Middelfart Roklub
  • Dykkerklubben Marsvinet - Lillebælt

Samt 1 repræsentant for de uorganiserede brugere af områderne og 1 repræsentant for areallejerne i området.

Stk. 2.

Brugerrådets medlemmer fra foreningerne og areallejernes udpeges af foreningerne henholdsvis areallejerne for 2 år ad gangen.

De 2 repræsentanter for de uorganiserede brugere af områderne vælges på fællesmøde, der afholdes i februar måned, for de uorganiserede brugere.

Medlemmerne vælges for en 2 årig periode. Der vælges desuden suppleant for brugerrådets medlemmer.


§ 3. Brugerrådets virke:

Stk. 1.

Havnemesteren er sekretær for brugerrådet. Brugerrådet konstituerer sig med formand og næstformand.

Stk. 2.

Havnemesteren indkalder efter aftale med formanden til mindst 2 årlige møder og udarbejder dagsorden til møderne.

Stk. 3.

Dagsorden udsendes 8 dage før mødet afholdes. Dagsordenen indeholder som minimum følgende punkter:


Godkendelse af referat og dagsorden

Information og drøftelse om status og aktiviteter på havnene

Information og drøftelse om havnens økonomi

Næste møde

Eventuelt

Stk. 4.

Der indkaldes til møde i brugerrådet, hvis mindst 2 medlemmer fremsætter ønske herom, med motiveret dagsorden.

Stk. 5.

Eventuelle punkter til dagsorden fremsendes til Havnemesteren senest 2 uger før mødets afholdelse.

Stk. 6.

Der udarbejder referat fra brugerrådets møder. Referatet underskrives af formanden og næstformanden. Referatet fremsendes til brugerrådets medlemmer og forelægges til efterretning for Teknik- og Ejendomsudvalget.


§ 4. Brugerrådets ansvar.

Stk. 1.

Brugerrådet kan rådgive og vejlede vedrørende forhold på lystbådehavnen.

Stk. 2.

Brugerrådet tillægges ikke noget økonomisk ansvar i forhold til lystbådehavnene, idet alene havnemesteren er økonomisk ansvarlig overfor byrådet for administrationen og drift af lystbådehavnene.

Stk. 3.

Brugerrådet skal høres om større anlægsarbejder og forandringer på lystbådehavnen inden disse igangsættes.


§ 5. Tavshedspligt.

Stk. 1.

Brugerrådets medlemmer har tavshedspligt om enkeltpersoner og økonomiske forhold.

Tavshedspligten ophører ikke ved udtrædelse af brugerrådet.


§ 6. Vedtægtsforandringer.

Stk. 1.


Vedtægtsændringer skal godkendes af Teknik- og Ejendomsudvalget.


 

Middelfart Forsyningsudvalg d. 10.08.2006