Luk alle
Åben alle

1.1

Kun private både hvis ejer/ejere har fast bopæl i Danmark, kan få plads i havnene, medmindre særlig tilladelse gives af Teknisk Udvalg. En bådejer kan kun leje 1 bådplads i havnene.

1.2

Havnepersonalet forestår enhver form for udlejning af bådpladser og forbeholder sig retten til at afvise ansøgere, der står i restance hos Middelfart Kommune.

1.3

Havnepersonalet fører opsyn med benyttelse af bådpladserne. Havnenes brugere har pligt til at medvirke til god orden i havnene. Eventuelle meddelelser fra Teknisk Udvalg / havnekontoret opslås på opslagstavlerne samt hjemmesiden. Det påhviler lejerne selv at holde sig orienteret.

1.4

Maksimumstørrelse for både, der kan få en liggeplads i vandet, fastsættes af Teknisk Udvalg under hensyntagen til anlægspladsernes størrelse. Ud fra bådens mål fastsættes den nødvendige pladsstørrelse således:

(OBS: I længde og bredde på båden medregnes fenderlister, badetrappe, bovspryd, davider, prædikestole, ror o.a.)

Pladsstørrelse (bredde x længde) Størst tilladte bådlængde x bådbredde til de i venstre kolonne nævnte pladsstørrelser
2,5 x 10,0 m 2,19 x 9,0 m
3,0 x 10,0 m 2,5 x 9,0 m
3,15 x 10,0 m 2,65 x 9,0 m
3,5 x 10,0 m 3,0 x 9,0 m
3,5 x 12,0 m 3,05 x 11,00 m
3,5 x 15,0 m 3,05 x 14 m
4,0 x 15,0 m 3,5 x 14,0 m
4,5 x 16,0 m 4,0 x 15,0 m
5,0 x 18,0 m 4,5 x 17,0 m
5,5 x 18,0 m 5,0 x 17,0 m

1.5

Bådpladser må ikke fremlejes eller udlånes. En pladslejer kan med andre ord ikke overdrage sin plads til en anden i forbindelse med fx bådsalg. Pladslejeren skal eje den største andel af båden.

1.6

Det er ikke tilladt at have robåde, sejlbåde eller andre fartøjer henliggende i havnene til udlejning uden særlig tilladelse fra Teknisk Udvalg, som i hvert enkelt tilfælde fastsætter betaling herfor.

1.7

Tildeling af fast plads i havnen giver kun ret til 1 båd jf. punkt 1.1. Dette gælder uanset om båden ligger i vandet eller står på land. Eneste undtagelse er joller/gummibåde under 10 fod, der udelukkende anvendes som slæbejoller.

1.8

Bådpladsen i havnebassinet må kun henligge ubenyttet i 1 sæson, hvorefter havnepersonalet har ret til at udleje pladsen til anden side.

1.9

Årsmærkat skal være sat på båden, når denne er søsat. Mærkatet skal anbringes, så det er synligt fra broen/land. Lejere skal have deres båd ansvarsforsikret. Dokumentation for gyldig ansvarsforsikring skal kunne fremvises ved henvendelse fra havnepersonalet. Ansvarsforsikringen skal være oprettet i lejerens navn. I tilfælde hvor årsmærkat trods henvendelse til bådejeren ikke er påsat, vil mærkatet mod administrationsgebyr blive påsat af havnepersonalet. Dette fritager ikke bådejeren fra at forevise forsikringspapirer eller redegøre for ejerforholdet.

1.10

På den anviste plads skal båden fortøjes således, at den under alle forhold holdes indenfor afgrænsningen af pladsen. Fortøjningerne til broen skal hele året ved alle både være forsynet med 1 fjeder på hver fortøjning. I vinterhalvåret skal både over 24 fod være forsynet med 2 fjedre på hver brofortøjning. Endvidere skal der altid være udhængt mindst 2 fendere på hver side af båden.

1.11

Ved hver bådplads er der monteret en markeringsplade med henholdsvis en rød og en grøn side. Pladslejeren er forpligtet til at benytte markeringspladen på følgende måde:

Grøn side vendes frem, når pladslejeren er på weekendtur, sommerferie eller af en anden grund ikke benytter sin plads i flere dage. Rød side vendes frem, når pladslejeren selv benytter sin bådplads.
Den enkelte pladslejer er ansvarlig for markeringspladens rette anvendelse. Vendes pladen ikke på grønt i henhold til punkt 11, kan det medføre erstatningskrav fra havnen svarende til tab af gæsteleje i den tid, pladen fejlagtigt har været på rød.

1.12

Ubenyttede pladser i lystbådehavnene – herunder udlejede pladser der ikke er optaget – er til rådighed for havnen.

1.13

Bemandede både, der er hjemmehørende i Marinaen, kan benytte ledige pladser i Kongebro Havn og Gl. Havn, ligesom bemandede både, der er hjemmehørende i Kongebro Havn frit kan ligge i Marinaen og Gl. Havn. For ubemandede både opkræves gæsteleje.

 

 

2.1

Ønsker man at leje en bådplads på land i Middelfart Marina er det et krav, at man som ny lejer samtidigt bliver en del af standardstativordningen.

2.2

Ønsker man udelukkende at leje en bådplads på land, sker udlejningen pr. sæson. En sæson løber fra 1. oktober til 1. juni det efterfølgende år.

2.3

For fastliggere gælder det, at ønsker man at opsige sin bådplads på land, så skal dette gøres senest 1. juni, ellers opkræves der for den efterfølgende sæson.

2.4

Som en del af standardstativordningen sørger havnens personale for, at båden løftes op, sættes i stativ samt at stativet køres på plads, ligesom de også sørger for søsætningen, når båden igen skal i vandet.

2.5

Optagning/søsætning af ens båd skal bookes via digitalt bookingsystem. Optagning skal bookes senest 1. august. Båden skal søsættes senest 1. juni med mindre andet er blevet aftalt med havnens personale.


2.6

Både må stå med mast, såfremt der bruges støtteben. Ønskes dette tilkøbes en støttebenspakke, jf. takstbladet.

2.7

Der køres ikke med faste nummererede pladser. Ens plads er den, som man får anvist af havnens personale. Havnens personale har ret til at flytte båden fra den anviste plads til en anden, hvis dette skønnes nødvendigt.

2.8

Når båden tages på land skal bådpladsen afrigges for fjedre, tovværk o.l. ligesom master, joller o.a. skal fjernes fra mole og broer. Evt. efterladt tovværk, fjedre, vægte o.a. vil blive fjernet at havnepersonalet og destrueret.

2.9

Alle privatstativer, vogne o.a. på landpladserne skal mærkes med pladsnummer. Stiger og lejdere skal fastlåses til stativ, vogne eller joggere. Grej udenfor vogn, stativer o.a. vil blive fjernet og destrueret.


2.10

Når båden er sat i vandet, skal pladsen afleveres opryddet.

2.11

Det påhviler lejerne at renholde deres pladser, så det er muligt for havnens personale at flytte båden, hvis det er nødvendigt. Affald skal sorteres og smides ud i de opstillede affaldsbeholdere.

2.12

Højtrykspuling og andre vedligeholdelsesarbejde skal ske uden gener for andre bådejere. Sandblæsning, sprøjtemaling, svejsning og brug af vinkelslibere ved metalarbejde er ikke tilladt.

2.13

Både kan ikke uden havnepersonalets tilladelse stå på landpladserne i tidsrummet 1. juni til 1. oktober. Ligesom man ikke kan overdrage sin plads til andre, selvom man ikke selv gør brug af den.

2.14

Både, der befinder sig inden for havnegrænserne, ligger for ejerens ansvar og risiko.

3.1

Lejeafgift for vand- og landpladser fastsættes årligt af Teknisk Udvalg / Byråd for et kalenderår. Lejen skal betales inden nærmere fastsatte betalingsterminer efter gældende takstregulativ.

4.1

Disse vedtægter er vedtaget af Middelfart Byråd den 3. juni 2019 til ikrafttræden den 1. juli 2019.

Regulativ for Middelfart Lystbådehavne af 5. januar 1998 ophæves samtidig.