Her er ægte havnestemning og pæne faciliteter med toilet- og badeforhold samt anlæg til levering af el og vand til bådene (dog endnu ikke langs havnepromenaden). El og vand betales efter forbrug og poletter til standerne trækkes ved servicebygningen.

Middelfart bymidte med den hyggelige gå-gade og de små torve ligger et stenkast fra havnen. Der er mulighed for at proviantere og gå på sightseeing i byen og dens museer. Ligesom der er også er mulighed for at besøge et af byens glimrende spisesteder med mad for enhver smag og pengepung. 

I løbet af sommeren er der altid et bredt udvalg af forskellige aktiviteter på havnen. Blandt andet Fyn Rundt for gamle træskibe, Middelfart jazz-festival og det gamle Lillebæltsværft med det arbejdende museum, hvor man kan få gode råd og en snak om skibsombygning og reparation. 

Byens mange turbåde sejler ud fra havnen med lystfiskere og på f.eks. whale watching. 

 

Faciliteter

Liggepladser: Ca. 60
Landstrøm: Ja
Ferskvand: Ja
Toilet/bad: Ja
Vanddybde: 3/6 m
Restaurant: 0,5 km
Proviant: Ja

Bemærk: Vanddybden er 3 m inde i havnebassinet og 6 meter på ydersiden af molen samt langs promenaden.

Affaldsplan

Der er udarbejdet en affaldsplan for Gammel Havn, hvori bl.a. havnens modtageordning beskrives.

Luk alle
Åben alle

Indledning

Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnefoged Chris Rendboe
Ansvarlig for gennemførelsen: Havnefoged Chris Rendboe

Relevant lovgivning:

 • Lov om beskyttelse af havmiljøet med senere ændringer (Havmiljøloven)
 • Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering og havnes affaldsplaner

Indhold:

 1. Beskrivelse af havnens modtageordning
 2. Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og kapacitet
 3. Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald
 4. Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen
 5. Beskrivelse af afgiftsordningen
 6. Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet
 7. Procedure for løbende konsultationer med brugerne af havnen
 8. Gennemført høringsprocedure
 • Bilag 1: Oversigtskort over havnens område
 • Bilag 2: Anvendt skiltning
 • Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet 

 

1. Beskrivelse af havnens modtageordning

Kloakspildevand

Type af faciliteter Kapacitet
Stationært tømningsanlæg til holdingtanke Tilsluttet spildevand
Tilkaldelse af slamsuger Ja
Udslagsvask til tømning af kemiske toiletter Tilsluttet spildevand
Almindelige toiletkummer Tilsluttet spildevand
Andet:  

 

Driftsaffald – olie og kemikalier

Type af faciliteter Kapacitet
Tank/beholder til flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Der henvises til Middelfart Marina
Tank/beholder til ren spildolie Der henvises til Middelfart Marina
Beholder/container til forskellige typer flydende farligt affald (fx malingsrester og fortynder) Der henvises til Middelfart Marina
Beholder/container til forskellige typer fast farligt affald Der henvises til Middelfart Marina
Beholder/container til akkumulatorer og batterier Der henvises til Middelfart Marina
Beholder til fast olieaffald Der henvises til Middelfart Marina
Andet:  

 

Driftsaffald – almindeligt affald

Type af faciliteter Kapacitet
Container til restaffald 4,6 m3
Container til pap og papir 3 m3
Flaskecontainer 3 m3
Container til metal (øl- og sodavandsdåser evt. konserves) 3 m3
Container til plastik og drikkekartoner 3 m3
Container til madaffald 270 L

 

2. Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og kapacitet

Havnen foretager løbende visuel inspektion af de eksisterende faciliteter til modtagelse af de forskellige former for affald og indretter løbende kapaciteten efter forholdene, således at der altid er tilstrækkelig kapacitet.

Eventuelle indberetninger om utilstrækkelig kapacitet fra havnens brugere behandles løbende med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet.

Ajourføring:
Hvert tredje år foretages en grundig gennemgang af den samlede affaldsplan med henblik på at foretage nødvendig revision.

 

3. Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald

Ved etablering af effektive modtageordninger er det ønsket at medvirke til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt, idet det vil motivere de skibe, som anløber danske havne til at aflevere alt deres affald i havnene, i stedet for at udlede/dumpe det i havet.

Den enkelte skibsfører bedes orientere sig om åbningstider samt, hvorvidt en modtagefacilitet er selvbetjent eller betjent og i så fald af hvem. Endvidere bedes den enkelte skibsfører opdele sit affald i nedennævnte fraktioner som havnebestyrelsen har valgt at sortere havnens affald i:

Kloakspildevand

Affald fra følgende kategorier: Type af facilitet: Placering af faciliteter: Skiltning:
Holding tanke Stationært anlæg Der henvises til Middelfart Marina  Ja
Holding tanke Tilkaldelse af slamsuger Ja ja
Kemiske toiletter Udslagsvask Der henvises til Middelfart Marina ”Udslagsvask”
Kemiske toiletter Alm. toiletkumme Toiletbygning  

 

Driftsaffald – olie og kemikalier

Affald sorteres i følgende kategorier: Type af facilitet: Placering af faciliteter: Skiltning:
Spildolie og olieholdigt vand Tank/beholder til flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Der henvises til Middelfart Marina Ja
Spildolie og olieholdigt vand Tank/beholder til ren spildolie Der henvises til Middelfart Marina Ja
Fast olieaffald  Beholder til olie- og brændstoffiltre, olieklude m.v. Der henvises til Middelfart Marina Ja
Flydende kemikalier Beholder/container til forskellige typer flydende farligt affald Der henvises til Middelfart Marina Ja
Faste kemikalier Beholder/container til forskellige typer af fast farligt affald Der henvises til Middelfart Marina Ja
Faste kemikalier Beholder/container til akkumulatorer og batterier Der henvises til Middelfart Marina Ja
Faste kemikalier Beholder til almindelige engangsbatterier Der henvises til Middelfart Marina Ja
Ukendte kemikalier Beholder til ukendte kemikalier Der henvises til Middelfart Marina ja
Andet:      Driftsaffald – almindeligt affald

Affald sorteres i følgende kategorier: Type af facilitet: Placering af faciliteter: Skiltning:
Restaffald Container til dagrenovation Ved p-plads før molen "Restaffald"
Pap og papir Container til pap og papir Ved p-plads før molen "Pap og papir"
Glas Flaskecontainer Ved p-plads før molen "Glas"
Metal Container til metal (øl- og sodavandsdåser evt.  konserves) Ved p-plads før molen "Metal"
Mad Container til madaffald Ved p-plads før molen "Mad"

 

4. Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen

Der udarbejdes et oversigtskort, der viser havnens område med de forskellige faciliteter placering samt relevant information. Kortet er ophængt ved toiletbygningen og betalingsautomat.

 

5. Beskrivelse af afgiftsordningen

Afgift for aflevering af alle former for driftsaffald er omfattet af "No-Special-Fee" princippet (NSF), hvilket betyder, at alle udgifter for affaldsbortskaffelse samt udgifter til etablering og drift af modtageordningen er inkluderet i havnens normale havnetakster.

 

6. Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Indberetning af utilstrækkelig kapacitet i havnens affaldsordning kan ske ved henvendelse til Havnefogeden, som herefter kan udlevere en klageformular. Klagen stiles til Havnebestyrelsen, som fremsender kopi til Miljøstyrelsen.

 

7. Procedure for løbende konsultationer med brugerne af havnen

Konsultationen af brugerne af havnen kan ske ved:

 • Årligt brugerrådsmøde
 • Generalforsamling ( foreninger på havnen)
 • Andet

 

8. Høringsprocedure

Affaldsplanen har været til udtalelse hos:

 • Beliggenhedskommunen

Eventuelle bemærkninger til affaldsplanen:
Havnen er kun til bevaringsværdige træskibe og turbåd for hvalsafarier.

  

Oversigtskort til affaldsplan for Gammel Havn

På kortet ses placering af affaldskuber til bl.a. restaffald, papir/pap, metal, glas, madaffald mv.. Ved tømning af holding tanke henvises til Middelfart Marina. Ved erhvervsskibe kontakt slamsuger: Vestfyns Kloakservice, tlf. 2168 9826 eller FKSslamson, tlf. 7594 1922.