Luk alle
Åben alle

Deltagere:

 • Uffe Sudergaard, US, Middelfart Sejlklub
 • Kjartan Reynberg, KR, Fænøsund Sejlforening
 • Hans Mogensen, HaM, Middelfart Sejlforening
 • Flemming Larsen, FL, Kajakklubben Strømmen
 • Steen Trabjerg, ST, Areallejerne
 • Peter Ahrons, PA, Pladslejerne
 • Carsten Jørgensen, CJ, Russelbæk Fiskerlaug
 • Søren Lykke-Jensen, SLJ, Middelfart Roklub
 • Jimmy Nielsen, JN, Dykkerklubben Marsvinet
 • Flemming Worsøe, FW, Marineforeningen Middelfart
 • Poul Hansen, PH, Sildemarkens Bådelaug
 • Kenneth Hermansen, KH, Trafik- og vejafdelingen
 • Chris Rendboe, CR, Havnefoged
 • Hanne Monefeldt, HM, Havneassistent

 

1. Godkendelse af referat fra sidste gang og godkendelse af dagsorden

Referat fra mødet den 25. februar 2020 blev godkendt og dagsordenen blev godkendt.

 

2. Økonomi

2021 endte med et overskud på kr. 644.000, men da der var et underskud i 2020 på kr. 593.000, blev resultatet kr. 51.000.
I 2022 skal der laves et affaldsskur til miljøfarligt affald i marinaen.
I Gammel Havn er poletautomater skiftet ud til automater til betaling med Beas-havnekort.
Der er indkøbt redningsstiger til Marinaen og Kongebrohavn.
Der er ansat en fuldtids medarbejder mere, men der vil ikke længere blive ansat sæsonmedarbejdere. De faste medarbejdere vil stå for betjening af gæstesejlerne og det øgede arbejde med bådoptagning og søsætning.
Der arbejdes på at få lavet nogle oversigtskort til opsætning rundt omkring på marinaen.

 

3. Marinaplan

Vedr. marinaplanen oplyste KH, at pengene er fundet.
I løbet af foråret afholdes nogle møder for interessenter og borgere og der laves en etapeplan. Marinaplanen ventes gennemført i løbet af 2022, 2023, 2024 og 2025. Som aftalt vedhæftes et link til projektforslaget:
https://marinaplan.middelfart.dk/~/media/Responsive%20Subsites/Marinaplan/Files/Projektforslagsmappe%2019%20marts%202021.ashx

Af erhvervsarealer er der indtil nu udlejet grunde til 2m Polstring, Vestfyns Marinecenter samt Middelfart Sejlklub.

 

4. Slæbestedet i Sildemarken

Der er kommet klager over, at slæbestedet i Sildemarken er blevet låst af. Teknisk Udvalg vil lave et etårigt forsøg. Det er nu muligt at leje en nøgle for kr. 2.000 for et år.

 

5. Indkomne forslag

Der er ønsker om, at der bliver lavet tiltag så risikoen for sammenstød med dykkere ved Kongebrohavn bliver minimeret. Anvisning af, hvor de kan gå i og op af vandet. Markeringen af havneområdet tydeliggøres. Skiltning som evt. kan laves i samarbejde med Jimmy fra dykkerklubben.

Der ønskes desuden, at der holdes øje med tilsanding i Kongebrohavn (særligt ved indsejlingen og ved mastekranen) som menes øget efter stenrevet er lavet.

CJ efterlyste markering af, hvor redningsstigerne er placeret. Der vil blive påsat reflekstape på agterpælene ved de pågældende pladser.

 

6. Eventuelt

FW efterlyste mere algerensning, hvilket vi vil gøre mere ved.
FW foreslog desuden, at der holdes mere øje med om der er både, som er for brede i forhold til bådpladsen, om grimme både er sødygtige og om trosserne er stærke nok i forhold til belastningen.

Vedr. flytning af private stativer vil havnens personale være behjælpelige.

ST nævnte problemet med støv på vinterpladsen og at en løsning på hovedvejen vil kunne afhjælpe meget.

Der blev klaget over, at havbadernes bro er spærret af – den skal være offentlig tilgængelig.

HaM spurgte til dykkercentret og JN svarede, at der ikke kommer til at ske noget det næste års tid.

 

7. Næste møde

Tirsdag den 8. november 2022 kl. 17.00.
Referent Hanne Monefeldt