Luk alle
Åben alle

Deltagere:

 • Uffe Sudergaard, US, Middelfart Sejlklub
 • Kjartan Reynberg, KR, Fænøsund Sejlforening
 • Hans Mogensen, HaM, Middelfart Sejlforening
 • Flemming Larsen, FL, Kajakklubben Strømmen
 • Steen Trabjerg, ST, Areallejerne
 • Peter Ahrons, PA, Pladslejerne
 • Carsten Jørgensen, CJ, Russelbæk Fiskerlaug
 • Søren Lykke-Jensen, SLJ, Middelfart Roklub
 • Jimmy Nielsen, JN, Dykkerklubben Marsvinet
 • Flemming Worsøe, FW, Marineforeningen Middelfart
 • Poul Hansen, PH, Sildemarkens Bådelaug
 • Kenneth Hermansen, KH, Trafik- og vejafdelingen
 • Chris Rendboe, CR, Havnefoged
 • Hanne Monefeldt, HM, Havneassistent

 

1. Godkendelse af referat fra sidste gang og godkendelse af dagsorden

Referat fra mødet den 25. februar 2020 blev godkendt og dagsordenen blev godkendt.

 

2. Økonomi

2021 endte med et overskud på kr. 644.000, men da der var et underskud i 2020 på kr. 593.000, blev resultatet kr. 51.000.
I 2022 skal der laves et affaldsskur til miljøfarligt affald i marinaen.
I Gammel Havn er poletautomater skiftet ud til automater til betaling med Beas-havnekort.
Der er indkøbt redningsstiger til Marinaen og Kongebrohavn.
Der er ansat en fuldtids medarbejder mere, men der vil ikke længere blive ansat sæsonmedarbejdere. De faste medarbejdere vil stå for betjening af gæstesejlerne og det øgede arbejde med bådoptagning og søsætning.
Der arbejdes på at få lavet nogle oversigtskort til opsætning rundt omkring på marinaen.

 

3. Marinaplan

Vedr. marinaplanen oplyste KH, at pengene er fundet.
I løbet af foråret afholdes nogle møder for interessenter og borgere og der laves en etapeplan. Marinaplanen ventes gennemført i løbet af 2022, 2023, 2024 og 2025. Som aftalt vedhæftes et link til projektforslaget:
https://marinaplan.middelfart.dk/~/media/Responsive%20Subsites/Marinaplan/Files/Projektforslagsmappe%2019%20marts%202021.ashx

Af erhvervsarealer er der indtil nu udlejet grunde til 2m Polstring, Vestfyns Marinecenter samt Middelfart Sejlklub.

 

4. Slæbestedet i Sildemarken

Der er kommet klager over, at slæbestedet i Sildemarken er blevet låst af. Teknisk Udvalg vil lave et etårigt forsøg. Det er nu muligt at leje en nøgle for kr. 2.000 for et år.

 

5. Indkomne forslag

Der er ønsker om, at der bliver lavet tiltag så risikoen for sammenstød med dykkere ved Kongebrohavn bliver minimeret. Anvisning af, hvor de kan gå i og op af vandet. Markeringen af havneområdet tydeliggøres. Skiltning som evt. kan laves i samarbejde med Jimmy fra dykkerklubben.

Der ønskes desuden, at der holdes øje med tilsanding i Kongebrohavn (særligt ved indsejlingen og ved mastekranen) som menes øget efter stenrevet er lavet.

CJ efterlyste markering af, hvor redningsstigerne er placeret. Der vil blive påsat reflekstape på agterpælene ved de pågældende pladser.

 

6. Eventuelt

FW efterlyste mere algerensning, hvilket vi vil gøre mere ved.
FW foreslog desuden, at der holdes mere øje med om der er både, som er for brede i forhold til bådpladsen, om grimme både er sødygtige og om trosserne er stærke nok i forhold til belastningen.

Vedr. flytning af private stativer vil havnens personale være behjælpelige.

ST nævnte problemet med støv på vinterpladsen og at en løsning på hovedvejen vil kunne afhjælpe meget.

Der blev klaget over, at havbadernes bro er spærret af – den skal være offentlig tilgængelig.

HaM spurgte til dykkercentret og JN svarede, at der ikke kommer til at ske noget det næste års tid.

 

7. Næste møde

Tirsdag den 8. november 2022 kl. 17.00.
Referent Hanne Monefeldt

Deltagere:

 • Uffe Sudergaard, US, Middelfart Sejlklub
 • Kjartan Reynberg, KR, Fænøsund Sejlforening
 • Svend Erik Steensen, SES, Middelfart Sejlforening
 • Karl Hvingelby, KHv, Kajakklubben Strømmen
 • Steen Trabjerg, ST, Areallejerne
 • Carsten Jørgensen, CJ, Russelbæk Fiskerlaug
 • Søren Lykke -Jensen, SLJ, Middelfart Roklub
 • Jimmy Nielsen, JN, Dykkerklubben Marsvinet
 • Flemming Worsøe, FW, Marineforeningen Middelfart
 • Poul Hansen, PH, Sildemarkens Bådelaug
 • Kenneth Hermansen, KH, Trafik- og vejafdelingen
 • Chris Rendboe, CR, Havnefoged
 • Hanne Monefeldt, HM, Havneassistent

  Afbud fra:
  Peter Ahrons PA Pladslejerne

 

1. Godkendelse af referat fra sidste gang og godkendelse af dagsorden

Referat fra mødet den 22. marts 2022 blev godkendt og dagsordenen blev godkendt.

 

2. Økonomi

Alle fastliggerpladser er udlejet.

Vi forventer et over/underskud på 0 kr.

Der har været 7.754 gæstebåde og 1.154 autocampere.

Antallet af autocampere tidligere år:

 • 2018 1079
 • 2019 872 Byggerod i forbindelse med ny servicekaj
 • 2020 390 Påvirket af corona
 • 2021 700 Påvirket af corona

Der arbejdes på etablering af toiletter nær bro 9, servicekaj og vinterplads, men der skal findes midler til det.

Vi har fået kr. 334.000 for el- og vandforbrugt. Udgifterne hertil var på kr. 600.000.

Vi har ikke nået at få monteret fendertræ, men regner med at få det gjort i løbet af vinteren.

Arbejdet med montering af redningsstiger forventes også færdiggjort i vinter. Vi har ansøgt om redningsstiger ved Trygfonden og fået 3 stiger, som skal være på de 2 servicekajer.

På nuværende tidspunkt er der 120 både i standardstativer på vinterpladsen.
Vi er opmærksomme på at pladsen bør repareres jævnligt.

Den lille vinterplads er nu afskærmet fra erhvervsbyggeriet med en vold og el- og vandstanderne er flyttet. Det er planen, at denne plads skal fungere som p-plads om sommeren.

FW spurgte til:
Vedligeholdelse af bygningerne – CR indhenter tilbud.
Borde og bænke på molen vil blive udskiftet om et par år i forbindelse med marinaplanen.
Broerne bør renses oftere så de ikke er så glatte.

 

3. Marinaplan

KH oplyste, at 2 af 3 rådgivere er fundet. Det er dem som skal stå for vand og landarealerne. Der mangler en til bygninger.
I år vil pladsen foran cafe og restaurant blive anlagt med picnicområde og legeplads.
I uge 47 afholdes et styregruppemøde.
Forslag kan ses på hjemmesiden middelfartlystbaadehavne.dk.
PH spurgte til strandarealet. Sagen ligger hos kystdirektoratet. Stranden forventes færdig ved udgangen af 2025.
Finansieringen af marinaplanen er på plads – 42 mill. kroner i alt.

 

4. Slæbestedet i Sildemarken

Forsøget med udlejning af nøgler til slæbestedet bliver ikke benyttet, selvom prisen for et år er nedsat fra kr. 2.000 til 1.000. PH mener at flere ting spiller ind: pris, location og strømforholde. Folk benytter i stedet Lyngs og Svenstrup.

 

5. Indkomne forslag

Dykkere ved Kongebrohavn.

SLJ og SES oplever stadigvæk problemer/risiko for ulykker både ved roklubbens bro og i indsejlingen til Kongebrohavn. Der bør ses på en løsning med bedre afmærkning og skiltning.

Der er etableret 3 parkeringsbåse nær havnebassinet beregnet til af- og pålæsning og med tidsbegrænsning på en time.

Takst for kranløft.

US mener, at taksterne for bådløft er generelt i orden, men der ønskes en billigere løsning for dem, som har behov for et kortvarigt løft i forbindelse med reparation og salg af båd.
Vi vil overveje det, men fastholder at det skal foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Løftemærker kan udleveres hos havnens personale og det skal indskærpes at fald mv skal fastgøres når bådene står på land. CR går videre med at prøve at anskaffe en lift til at tilse masten og det undersøges om man kan få tilladelse til personløft med mastekran.

 

6. Eventuelt

FL foreslog at flytte affaldscontainerne til fordel for autocamperpladser. Dette vil vi undersøge mulighederne for.

Der arbejdes på bedre skiltning med henvisning til havnekontoret og toilet/bad.

ST spurgte til forholdene med GoSail. De har mange både som dels fylder meget i området med servicekaj dels mener han, at den pris de betaler ikke svarer til ydelsen. CR oplyste at kontrakten skal genforhandles.

Der ønskes flere fortøjningsklamper på servicekajen, hvilket vil blive monteret.

FW nævnte tilsanding i Kongebrohavn og CR arbejder på at få en klaptilladelse.

 

7. Næste møde

Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 17.00.


Referent Hanne Monefeldt