Marinaen er i de senere år blevet renoveret og istandsat. Der er bl.a. etableret ny servicekaj, et servicecenter, grillpladser med friske og gratis krydderurter, pumpestation til spildevandstanke og udslagskumme til kemitoiletter.

I servicecenteret kan vi tilbyde komplette badeværelser af forskellige størrelser efter sejlerens behov. De fleste badeværelser indeholder både bad og toilet. Vi har også indrettet 3 store familiebaderum, så hele familien kan få klaret hygiejnen i ro og mag. Vi har vaskeri og der er også plads til at klare opvasken. Opvarmning af forbrugsvandet i servicecenteret sørger vores store solfanger for. Betaling foregår med kort, der trækkes i en automat. Det resterende ikke brugte beløb på kortet, refunderes i automaten, inden afsejling.

Busforbindelse direkte fra havnen, hvis en tur til midtbyen (afstand 1,5 km) er på programmet. Ellers kan dagen tilbringes på Blå-Flag stranden med beach-volley baner. Stranden er meget familievenlig og er nærmeste nabo til havnen.

Lige ved siden af havnen ligger også Golfklubben Lillebælt med såvel en 18 hullers bane samt en pitch-putt bane.

 

Faciliteter

Liggepladser: 505
Landstrøm: Ja
Ferskvand: Ja
Toilet/bad: Ja
Vanddybde: 3 m
Diesel: Ja
Benzin: Ja
Legeplads: Ja
Mastekran: Ja
Proviant/udstyr: Ja
Restaurant: Ja
Servicekaj: Ja
Slæbested: Ja
Strand: Ja
Pumpestation til spildevandstanke: Ja
Udslagskumme til kemitoiletter: Ja

Autocamper:

Marinaen har indrettet en hyggelig plads for autocampere med strøm og vand mod betaling. Se takster for autocampere.

Ekstra faciliteter:

Wifi: mfk-guest
Username: sailor
Code: Middelfart
Bemærk: Wifi kan kun tilgås indenfor en afstand af 50 m til havnekontoret. Det er desuden kun muligt at være på havnens Wifi 1 time om dagen.

Beachvolleybaner
Krabbebro til børnene
Hundeskov 300 m, overfor busstoppeskilte på Østre Hougvej
Golfbane 800 m

Oversigtskort over Middelfart Marina med placering af faciliteter og klubber

Oversigtskort over Middelfart Marina med placering af faciliteter og klubber

Affaldsplan

Der er udarbejdet en affaldsplan for Middelfart Marina, hvori bl.a. havnens modtageordning beskrives.

Luk alle
Åben alle

Indledning

Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnefoged Chris Rendboe
Ansvarlig for gennemførelsen: Havnefoged Chris Rendboe

Relevant lovgivning:

 • Lov om beskyttelse af havmiljøet med senere ændringer (Havmiljøloven)
 • Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering og havnes affaldsplaner

Indhold:

 1. Beskrivelse af havnens modtageordning
 2. Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og kapacitet
 3. Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald
 4. Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen
 5. Beskrivelse af afgiftsordningen
 6. Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet
 7. Procedure for løbende konsultationer med brugerne af havnen
 8. Gennemført høringsprocedure
 • Bilag 1: Oversigtskort over havnens område
 • Bilag 2: Anvendt skiltning
 • Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet 

 

1. Beskrivelse af havnens modtageordning

Kloakspildevand

Type af faciliteter Kapacitet
Stationært tømningsanlæg til holdingtanke Tilsluttet spildevand
Tilkaldelse af slamsuger  
Udslagsvask til tømning af kemiske toiletter Tilsluttet spildevand
Almindelige toiletkummer Tilsluttet spildevand
Andet:  

 

Driftsaffald – olie og kemikalier

Type af faciliteter Kapacitet
Tank/beholder til flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) 2 x 400 L
Tank/beholder til ren spildolie 2 x 400 L
Beholder/container til forskellige typer flydende farligt affald (fx malingsrester og fortynder) 2 x 190 L
Beholder/container til forskellige typer fast farligt affald 2 x 190 L
Beholder/container til akkumulatorer og batterier 1 x 60 L
Beholder til fast olieaffald 2 x 190 L
Andet:  

 

Driftsaffald – almindeligt affald

Type af faciliteter Kapacitet
Container til restaffald 5 stk. 5 m3 + 1 stk. 3 m3
Skraldespande/stativer til restaffald 6 stk. 110 L
Container til pap og papir 1 stk. 5 m3 + 3 stk. 3 m3
Flaskecontainer 3 stk. 3 m3 + 1 stk. 2,5 m3
Container til metal (øl- og sodavandsdåser evt. konserves) 4 stk. 3 m3
Container til plastik og drikkekartoner 4 stk. 3 m3
Container til madaffald 2 stk. 270 L


 

2. Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og kapacitet

Havnen foretager løbende visuel inspektion af de eksisterende faciliteter til modtagelse af de forskellige former for affald og indretter løbende kapaciteten efter forholdene, således at der altid er tilstrækkelig kapacitet.

Eventuelle indberetninger om utilstrækkelig kapacitet fra havnens brugere behandles løbende med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet.

Ajourføring:
Hvert tredje år foretages en grundig gennemgang af den samlede affaldsplan med henblik på at foretage nødvendig revision. 
 

 

3. Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald

Ved etablering af effektive modtageordninger er det ønsket at medvirke til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt, idet det vil motivere de skibe, som anløber danske havne til at aflevere alt deres affald i havnene, i stedet for at udlede/dumpe det i havet.

Den enkelte skibsfører bedes orientere sig om åbningstider samt, hvorvidt en modtagefacilitet er selvbetjent eller betjent og i så fald af hvem.

Endvidere bedes den enkelte skibsfører opdele sit affald i nedennævnte fraktioner som havnebestyrelsen har
valgt at sortere havnens affald i:

Kloakspildevand

Affald fra følgende kategorier: Type af facilitet: Placering af faciliteter: Skiltning:
Holding tanke Stationært anlæg Ved servicekaj, Bro 9  Ja
Holding tanke Tilkaldelse af slamsuger    
Kemiske toiletter Udslagsvask Ved toilet på molen ”Udslagsvask”
Kemiske toiletter Alm. Toiletkumme Toiletbygning Ja
Andet      

 

Driftsaffald – olie og kemikalier

Affald sorteres i følgende kategorier: Type af facilitet: Placering af faciliteter: Skiltning:
Spildolie og olieholdigt vand Tank/beholder til flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) ”Affalds plads”
Indkørsel til servicekaj, bro 9
Ja
Spildolie og olieholdigt vand Tank/beholder til bundvand ”Affalds plads” ”Affalds plads”
Indkørsel til servicekaj, bro 9
Ja
Fast olieaffald  Beholder til olie- og brændstoffiltre, olieklude m.v. ”Affalds plads”
Indkørsel til servicekaj, bro 9
Ja
Flydende kemikalier Beholder/container til forskellige typer flydende farligt affald ”Affalds plads”
Indkørsel til servicekaj, bro 9
Ja
Faste kemikalier Beholder/container til forskellige typer af fast farligt affald ”Affalds plads”
Indkørsel til servicekaj, bro 9
Ja
Faste kemikalier Beholder/container til akkumulatorer og batterier ”Affalds plads”
Indkørsel til servicekaj, bro 9
Ja
Faste kemikalier Beholder til almindelige engangsbatterier ”Affalds plads”
Indkørsel til servicekaj, bro 9
Ja
Ukendte kemikalier Beholder til ukendte kemikalier ”Affalds plads”
Indkørsel til servicekaj, bro 9
ja
Andet:      Driftsaffald – almindeligt affald

Affald sorteres i følgende kategorier: Type af facilitet: Placering af faciliteter: Skiltning:
Dagrenovation Container til dagrenovation ”Affalds plads”
Indkørsel til servicekaj, bro 9
Ved Bro 9
Ved moletoiletter
Ved stranden
"Restaffald"
Pap og papir Container til pap og papir ”Affalds plads”
Indkørsel til servicekaj, bro 9
Ved Bro 9
Ved moletoiletter
Ved stranden
"Pap og papir"
Glas Flaskecontainer ”Affalds plads”
Indkørsel til servicekaj, bro 9
Ved Bro 9
Ved moletoiletter
Ved stranden
"Glas"
Metal Container til metal (øl- og sodavandsdåser evt.  konserves) ”Affalds plads”
Indkørsel til servicekaj, bro 9
Ved Bro 9
Ved moletoiletter
Ved stranden
"Metal"
Mad Container til Madaffald ”Affalds plads”
Indkørsel til servicekaj, bro 9
Ved Bro 9
Ved moletoiletter
Ved stranden
"Mad"
Dagrenovation Alm. skraldespande/stativer Ved picnic områderne ”Restaffald”

 

4. Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen

Der udarbejdes et oversigtskort, der viser havnens område med de forskellige faciliteter placering samt relevant information. Kortet er ophængt ved havnekontoret, moletoilet, ved hver oversigtsstander.

 

5. Beskrivelse af afgiftsordningen

Afgift for aflevering af alle former for driftsaffald er omfattet af "No-Special-Fee" princippet (NSF), hvilket betyder, at alle udgifter for affaldsbortskaffelse samt udgifter til etablering og drift af modtageordningen er inkluderet i havnens normale havnetakster.

 

6. Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Indberetning af utilstrækkelig kapacitet i havnens affaldsordning kan ske ved henvendelse til Havnefogeden, som herefter kan udlevere en klageformular. Klagen stiles til Havnebestyrelsen, som fremsender kopi til Miljøstyrelsen.

 

7. Procedure for løbende konsultationer med brugerne af havnen

Konsultationen af brugerne af havnen kan ske ved:

 • Generalforsamling ved forskellige foreninger
 • Årligt brugerrådsmøde
 • Andet

 

8. Høringsprocedure

Affaldsplanen har været til udtalelse hos:

 • Beliggenhedskommunen
 • Andre

Eventuelle bemærkninger til affaldsplanen:

-
  

Oversigtskort til affaldsplan for Middelfart Marina

 

På kortet ses placering af affaldskuber samt modtagestationer til tømning af kemiske toiletter, holding tanke, farligt affald samt madaffald.